Visa allt om Systempartner i Mälardalen och Dalarna AB
Visa allt om Systempartner i Mälardalen och Dalarna AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 54 004 29 301 24 354 29 330 26 187 22 991 24 094 23 197 27 619 26 952
Övrig omsättning 31 6 33 - - - 20 - 5 -
Rörelseresultat (EBIT) 5 423 1 491 813 666 602 252 963 863 881 891
Resultat efter finansnetto 5 416 1 486 805 641 571 297 927 816 790 699
Årets resultat 4 980 1 326 569 465 351 188 540 472 459 370
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 7 124 374 625 863
Omsättningstillgångar 14 073 6 880 6 260 8 080 7 601 6 044 4 771 4 321 4 090 4 979
Tillgångar 14 073 6 880 6 260 8 080 7 601 6 051 4 895 4 696 4 715 5 842
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 903 3 422 2 596 2 183 1 868 1 687 1 749 1 428 1 081 622
Obeskattade reserver 0 977 1 204 1 150 1 114 1 027 966 783 618 473
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 180 1 483
Kortfristiga skulder 6 171 2 480 2 460 4 749 4 619 3 337 2 180 2 485 2 836 3 265
Skulder och eget kapital 14 073 6 880 6 260 8 080 7 601 6 051 4 895 4 696 4 715 5 842
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 0 0 1 695 1 695 2 124 2 272
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 3 196 3 381 3 437 3 746 3 483 1 101 1 081 812 1 113
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 1 248 1 391 1 402 1 455 1 424 1 259 987 1 590 1 455
Utdelning till aktieägare 6 000 500 250 155 150 170 250 220 125 0
Omsättning 54 035 29 307 24 387 29 330 26 187 22 991 24 114 23 197 27 624 26 952
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 8 9 9 10 10 8 8 10 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 000 3 663 2 706 3 259 2 619 2 299 3 012 2 900 2 762 2 450
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 698 619 571 571 560 535 551 535 515 458
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 423 1 491 813 666 609 287 1 214 1 114 1 132 1 134
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 84,31% 20,31% -16,97% 12,00% 13,90% -4,58% 3,87% -16,01% 2,47% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 38,73% 22,09% 13,40% 8,50% 8,06% 5,60% 19,84% 18,63% 19,02% 15,47%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,09% 5,19% 3,45% 2,34% 2,34% 1,47% 4,03% 3,77% 3,25% 3,35%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 25,93% 29,29% 33,02% 27,50% 32,24% 33,66% 31,41% 31,37% 29,51% 30,13%
Rörelsekapital/omsättning 14,63% 15,02% 15,60% 11,36% 11,39% 11,77% 10,75% 7,91% 4,54% 6,36%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 56,16% 60,81% 56,47% 38,12% 35,38% 40,39% 50,27% 42,70% 32,36% 16,48%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 210,16% 233,43% 210,12% 145,15% 138,00% 148,16% 176,10% 150,34% 129,65% 121,23%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...