Visa allt om Golvtjänst i Linköping AB
Visa allt om Golvtjänst i Linköping AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 3 993 4 073 2 870 3 469 2 917 2 416 2 044 2 287 2 235 2 513
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 435 404 261 288 349 233 154 332 120 18
Resultat efter finansnetto 434 404 260 290 350 235 151 330 122 18
Årets resultat 486 286 197 162 230 174 109 177 65 3
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 1 10 21 32 43
Omsättningstillgångar 1 837 1 783 1 226 1 418 1 300 948 665 741 762 527
Tillgångar 1 837 1 783 1 226 1 418 1 300 949 674 762 795 570
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 706 520 384 337 400 320 251 307 175 110
Obeskattade reserver 100 292 257 257 193 159 164 164 84 53
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 031 971 585 824 707 470 260 291 537 407
Skulder och eget kapital 1 837 1 783 1 226 1 418 1 300 949 674 762 795 570
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 1 207 1 042 939 788 802 1 013 1 175
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - 0 219 108
Löner till övriga anställda 1 339 1 340 1 009 13 12 12 12 12 10 7
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader 623 607 450 522 467 438 365 363 418 508
Utdelning till aktieägare 570 300 0 0 0 0 105 165 45 0
Omsättning 3 993 4 073 2 870 3 469 2 917 2 416 2 044 2 287 2 235 2 513
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 331 1 358 957 1 156 972 805 681 762 745 628
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 668 665 512 598 528 483 408 411 498 438
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 435 404 261 288 350 241 165 343 131 28
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,96% 41,92% -17,27% 18,92% 20,74% 18,20% -10,63% 2,33% -11,06% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 23,68% 22,71% 21,37% 20,52% 27,46% 25,18% 22,85% 43,70% 15,85% 3,33%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,89% 9,94% 9,13% 8,39% 12,24% 9,89% 7,53% 14,56% 5,64% 0,76%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 64,99% 62,78% 68,71% 65,41% 70,72% 76,32% 75,29% 76,43% 80,09% 77,99%
Rörelsekapital/omsättning 20,19% 19,94% 22,33% 17,12% 20,33% 19,78% 19,81% 19,68% 10,07% 4,78%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,68% 41,94% 47,67% 37,12% 41,71% 46,07% 55,17% 55,78% 29,62% 25,99%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 178,18% 183,63% 209,57% 172,09% 183,88% 201,70% 255,77% 254,64% 140,22% 128,75%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...