Visa allt om Heetech Consulting AB
Visa allt om Heetech Consulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 181 403 397 445 514 428 959 1 158 1 339 1 252
Övrig omsättning - - - - 68 36 - - 4 -
Rörelseresultat (EBIT) 12 168 151 161 64 52 391 259 314 357
Resultat efter finansnetto 43 161 154 162 171 41 323 108 294 340
Årets resultat 38 123 114 119 156 27 211 41 212 239
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 76 92 156 66 0 89 60 233 373 376
Omsättningstillgångar 91 245 182 305 507 368 698 575 722 492
Tillgångar 167 337 338 371 507 457 758 809 1 095 868
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 141 223 215 276 257 140 313 203 312 344
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 53 45 63 12 71 39 82 220 138
Kortfristiga skulder 25 61 78 32 238 246 406 525 563 385
Skulder och eget kapital 167 337 338 371 507 457 758 809 1 095 868
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - 41 59 37 205 39 184 319 276 335
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 32 16 56 0 10 13 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 9 31 54 107 67 104 149 147 180
Utdelning till aktieägare 30 120 115 100 100 0 200 100 150 131
Omsättning 181 403 397 445 582 464 959 1 158 1 343 1 252
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 181 403 397 223 257 428 959 1 158 1 339 1 252
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 64 61 98 63 165 163 299 489 438 520
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 15 171 154 162 64 52 394 262 319 371
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -55,09% 1,51% -10,79% -13,42% 20,09% -55,37% -17,18% -13,52% 6,95% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 26,95% 52,23% 50,00% 44,47% 64,10% 12,25% 57,39% 34,24% 29,41% 44,12%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 24,86% 43,67% 42,57% 37,08% 63,23% 13,08% 45,36% 23,92% 24,05% 30,59%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 91,16% 78,16% 92,44% 97,75% 95,72% 98,13% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 36,46% 45,66% 26,20% 61,35% 52,33% 28,50% 30,45% 4,32% 11,87% 8,55%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 84,43% 66,17% 63,61% 74,39% 50,69% 30,63% 41,29% 25,09% 28,49% 39,63%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 348,00% 395,08% 233,33% 953,12% 213,03% 149,59% 171,92% 109,52% 128,24% 127,79%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...