Visa allt om Cognizant Technology Solutions Sweden AB
Visa allt om Cognizant Technology Solutions Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 223 851 163 378 163 980 100 086 88 115 58 854 78 495 51 367 6 702 652
Övrig omsättning 2 872 7 162 - - 77 157 671 3 918 33 -
Rörelseresultat (EBIT) 21 452 20 661 9 185 3 280 6 291 6 476 4 900 5 100 209 16
Resultat efter finansnetto 21 371 20 676 9 199 3 284 6 278 6 073 4 899 5 126 213 18
Årets resultat 16 642 15 679 7 793 810 4 519 4 462 4 582 2 677 150 13
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 474 3 620 626 830 752 743 34 0 0 0
Omsättningstillgångar 118 073 138 641 128 275 94 527 82 423 62 562 61 176 70 215 4 375 282
Tillgångar 120 547 142 261 128 901 95 357 83 175 63 305 61 210 70 215 4 375 282
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 57 425 40 783 25 104 17 311 16 502 11 983 7 521 2 940 263 113
Obeskattade reserver 0 0 0 1 383 0 0 0 1 331 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 63 122 101 478 103 797 76 662 66 673 51 322 53 689 65 944 4 112 169
Skulder och eget kapital 120 547 142 261 128 901 95 357 83 175 63 305 61 210 70 215 4 375 282
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 52 557 53 325 47 986 30 458 33 476 27 083 30 827 13 147 3 990 427
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 23 817 19 448 17 778 12 442 10 898 10 030 7 713 4 107 1 212 128
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 226 723 170 540 163 980 100 086 88 192 59 011 79 166 55 285 6 735 652
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 63 56 58 42 43 41 50 31 20 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 553 2 917 2 827 2 383 2 049 1 435 1 570 1 657 335 217
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 221 1 327 1 146 1 040 1 042 929 777 557 263 186
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 22 151 21 145 9 630 3 643 6 571 6 498 4 907 5 100 291 16
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 37,01% -0,37% 63,84% 13,59% 49,72% -25,02% 52,81% 666,44% 927,91% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,80% 14,54% 7,14% 3,53% 7,57% 10,23% 8,02% 7,31% 4,87% 6,38%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,58% 12,66% 5,61% 3,37% 7,15% 11,00% 6,26% 9,99% 3,18% 2,76%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 51,51% 76,10% 77,57% 65,60% 71,99% 89,63% 68,70% 45,77% 99,78% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 24,55% 22,75% 14,93% 17,85% 17,87% 19,10% 9,54% 8,31% 3,92% 17,33%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,64% 28,67% 19,48% 19,22% 19,84% 18,93% 12,29% 5,55% 6,01% 40,07%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 177,91% 123,84% 117,39% 119,99% 123,62% 121,90% 113,95% 106,48% 106,40% 166,86%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...