Visa allt om Dalux AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 48 067 66 699 57 132 53 299 65 079 52 018 47 707 38 441 52 760 47 019
Övrig omsättning 1 692 308 0 0 0 0 179 190 17 0
Rörelseresultat (EBIT) 1 402 3 619 -93 160 1 452 1 671 792 599 630 819
Resultat efter finansnetto 1 334 3 572 -202 133 1 367 1 515 622 548 483 755
Årets resultat 2 214 2 009 97 263 509 510 144 275 339 755
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 790 1 045 1 386 1 184 0 0 0 0 53 110
Omsättningstillgångar 19 568 21 727 18 251 17 914 17 308 25 029 16 090 12 290 13 674 16 751
Tillgångar 20 358 22 772 19 638 19 098 17 308 25 029 16 090 12 290 13 726 16 861
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 414 5 200 3 191 3 094 2 831 2 322 1 812 1 668 1 394 1 055
Obeskattade reserver 0 1 504 508 615 860 702 352 245 80 0
Avsättningar (tkr) 622 1 153 1 425 1 248 1 181 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 1 350 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 12 321 14 914 14 514 12 791 12 436 22 005 13 926 10 377 12 253 15 806
Skulder och eget kapital 20 358 22 772 19 638 19 098 17 308 25 029 16 090 12 290 13 726 16 861
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 3 336 3 386 3 054 2 805 2 412
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 - 1 546 1 557 1 755 989 863
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 49 759 67 007 57 132 53 299 65 079 52 018 47 886 38 631 52 777 47 019
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 11 12 12 10 7 7 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 370 6 064 4 761 4 442 6 508 7 431 6 815 5 492 7 537 6 717
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 671 682 625 625 670 784 783 759 664 599
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 805 3 994 278 300 1 452 1 671 792 637 687 884
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -27,93% 16,75% 7,19% -18,10% 25,11% 9,04% 24,10% -27,14% 12,21% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,91% 16,28% -0,25% 1,06% 8,56% 6,75% 5,21% 5,05% 4,95% 5,54%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,93% 5,56% -0,09% 0,38% 2,28% 3,25% 1,76% 1,62% 1,29% 1,99%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 24,24% 23,46% 15,26% 16,42% 9,71% 12,49% 16,62% 19,85% 14,19% 16,58%
Rörelsekapital/omsättning 15,08% 10,21% 6,54% 9,61% 7,49% 5,81% 4,54% 4,98% 2,69% 2,01%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,42% 27,99% 18,27% 18,71% 20,23% 11,46% 12,97% 15,13% 10,59% 6,26%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 152,99% 138,05% 110,45% 112,52% 130,40% 101,64% 98,89% 114,70% 107,69% 102,50%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...