Visa allt om Mikael Folkesson Service AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 14 176 14 580 10 937 10 719 9 609 8 843 7 051 7 060 5 524 3 475
Övrig omsättning 46 16 0 98 800 151 0 134 67 40
Rörelseresultat (EBIT) 1 612 1 978 1 269 1 364 2 008 1 424 435 1 503 877 -94
Resultat efter finansnetto 1 614 1 978 1 270 1 360 1 988 1 386 389 1 450 872 -103
Årets resultat 1 572 1 816 1 120 1 025 1 526 825 217 773 456 -103
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 012 789 568 208 3 1 807 1 814 1 882 1 967 231
Omsättningstillgångar 2 742 3 808 3 187 4 324 6 039 2 781 2 201 2 937 1 703 1 354
Tillgångar 3 754 4 597 3 754 4 531 6 042 4 588 4 015 4 819 3 670 1 585
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 091 2 040 1 504 1 643 1 869 1 243 1 218 1 401 828 602
Obeskattade reserver 0 435 821 1 023 1 005 1 007 718 637 259 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 1 080 1 140 1 400 1 408 100
Kortfristiga skulder 1 662 2 123 1 430 1 865 3 166 1 258 940 1 381 1 176 882
Skulder och eget kapital 3 754 4 597 3 754 4 531 6 042 4 588 4 015 4 819 3 670 1 585
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 395
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 2 184 2 195 1 721 1 281 1 257 759
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 949 952 753 598 605 595
Utdelning till aktieägare 0 1 420 0 1 260 1 000 900 800 400 200 230
Omsättning 14 222 14 596 10 937 10 817 10 409 8 994 7 051 7 194 5 591 3 515
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 8 7 6 5 5 5 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 772 1 823 1 562 1 787 1 922 1 769 1 410 1 765 1 381 1 158
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 637 611 559 646 662 650 531 501 499 629
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 629 1 996 1 287 1 369 2 013 1 431 502 1 589 964 -8
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,77% 33,31% 2,03% 11,55% 8,66% 25,41% -0,13% 27,81% 58,96% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 43,10% 43,16% 33,99% 30,10% 33,23% 31,12% 10,83% 31,21% 23,92% -5,93%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,41% 13,61% 11,67% 12,73% 20,90% 16,15% 6,17% 21,30% 15,89% -2,71%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 68,23% 63,74% 68,29% 63,65% 62,90% 65,87% 61,35% 65,59% 71,43% 80,17%
Rörelsekapital/omsättning 7,62% 11,56% 16,06% 22,94% 29,90% 17,22% 17,88% 22,04% 9,54% 13,58%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 55,70% 51,76% 57,12% 53,87% 43,91% 44,21% 44,28% 38,81% 27,76% 37,98%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 164,98% 179,37% 222,87% 231,85% 190,75% 221,07% 234,15% 212,67% 144,81% 153,51%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...