Visa allt om TF Group Scandinavia AB
Visa allt om TF Group Scandinavia AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 181 395 179 079 177 996 162 107 184 731 150 556 140 222 126 464 133 025 124 171
Övrig omsättning 357 4 47 64 27 544 258 1 599 239 86
Rörelseresultat (EBIT) 12 183 14 393 14 115 8 878 11 519 16 422 14 015 11 077 9 852 6 784
Resultat efter finansnetto 14 558 15 799 14 160 11 563 12 993 17 352 14 153 13 563 4 352 8 843
Årets resultat 11 413 12 177 10 799 8 370 7 042 12 006 10 647 10 747 412 5 674
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 49 494 56 781 51 396 8 302 7 795 14 685 14 007 11 424 9 298 13 434
Omsättningstillgångar 114 024 93 393 87 507 114 661 103 504 92 527 70 223 56 310 56 577 46 217
Tillgångar 163 518 150 174 138 903 122 963 111 299 107 212 84 230 67 734 65 875 59 651
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 97 818 85 605 75 425 63 975 54 970 47 934 35 933 25 530 19 079 18 465
Minoritetsintressen 0 1 259 0 884 1 124 552 376 126 776 452
Avsättningar (tkr) 3 406 7 546 2 178 1 406 5 838 0 3 724 0 0 2 118
Långfristiga skulder 4 903 0 4 616 4 288 0 4 598 0 3 086 2 685 0
Kortfristiga skulder 57 391 55 764 56 684 52 410 49 367 54 128 44 197 38 992 43 335 38 615
Skulder och eget kapital 163 518 150 174 138 903 122 963 111 299 107 212 84 230 67 734 65 875 59 651
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 1 230 1 653 1 409 961 2 422 1 955 2 023 2 476 2 571 1 520
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 25 477 23 503 24 576 23 855 24 030 22 256 20 805 19 442 18 052 20 471
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - 0 - - -
Sociala kostnader 9 297 8 791 8 992 9 052 8 863 7 879 7 784 6 696 7 489 8 388
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 181 752 179 083 178 043 162 171 184 758 151 100 140 480 128 063 133 264 124 257
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 47 50 51 57 63 61 60 59 66 61
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 859 3 582 3 490 2 844 2 932 2 468 2 337 2 143 2 016 2 036
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 798 695 705 636 594 543 529 504 452 512
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 12 722 14 777 14 411 9 322 17 471 17 211 14 480 11 639 10 848 7 659
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,29% 0,61% 9,80% -12,25% 22,70% 7,37% 10,88% -4,93% 7,13% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,09% 10,85% 11,25% 9,54% 12,11% 16,50% 17,44% 20,14% 17,02% 14,93%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,20% 9,10% 8,78% 7,24% 7,30% 11,75% 10,47% 10,79% 8,43% 7,17%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 31,22% 21,01% 17,32% 38,40% 29,31% 25,50% 18,56% 13,69% 9,95% 6,12%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 59,82% 57,00% 54,30% 52,03% 49,39% 44,71% 42,66% 37,69% 28,96% 30,96%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 197,50% 166,34% 153,49% 218,20% 208,70% 169,27% 157,92% 141,88% 125,61% 118,87%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 869 8 402 10 000 6 072 9 437 10 835 9 473 7 506 2 341 0
Övrig omsättning 120 120 120 120 60 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 5 797 8 337 9 926 6 007 4 246 10 698 9 437 7 501 2 341 0
Resultat efter finansnetto 7 293 9 658 9 173 8 901 4 500 10 757 9 541 7 473 2 391 4 010
Årets resultat 5 832 6 940 5 388 5 599 10 5 741 5 204 4 006 2 391 4 010
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 44 320 48 432 39 840 10 514 10 652 15 116 15 252 6 684 5 851 5 251
Omsättningstillgångar 31 226 25 939 29 235 42 276 32 612 29 323 21 970 24 181 10 305 10 899
Tillgångar 75 546 74 371 69 075 52 790 43 264 44 439 37 222 30 865 16 156 16 150
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 50 688 44 856 37 916 32 528 26 929 26 919 21 096 15 892 16 100 16 100
Obeskattade reserver 15 226 15 189 14 126 11 665 9 676 7 166 4 362 1 938 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 9 632 14 326 17 033 8 597 6 659 10 354 11 764 13 035 56 50
Skulder och eget kapital 75 546 74 371 69 075 52 790 43 264 44 439 37 222 30 865 16 156 16 150
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 0 - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - - - 0 - - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - - - 0 - - 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 989 8 522 10 120 6 192 9 497 10 835 9 473 7 506 2 341 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - - 0 - - - - - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 936 8 476 10 065 6 146 9 470 10 834 9 471 7 501 2 341 0
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -30,15% -15,98% 64,69% -35,66% -12,90% 14,38% 26,21% 220,63% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,76% 13,31% 15,59% 17,33% 12,02% 25,25% 25,95% 24,75% 14,80% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 125,63% 117,81% 107,71% 150,71% 55,10% 103,58% 101,95% 101,77% 102,14% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -
Rörelsekapital/omsättning 367,93% 138,22% 122,02% 554,66% 275,01% 175,07% 107,74% 148,49% 437,80% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 82,82% 76,24% 70,84% 78,85% 78,73% 72,46% 65,31% 56,12% 99,65% 99,69%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 324,19% 181,06% 171,64% 491,75% 489,74% 283,20% 186,76% 185,51% 18 401,79% 21 798,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...