Visa allt om Kenzan Tours AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 53 070 50 412 49 965 44 481 38 184 34 195 30 707 30 935 32 064 24 296
Övrig omsättning 781 344 620 767 541 369 853 277 378 309
Rörelseresultat (EBIT) -996 -310 518 525 461 99 -63 374 213 -26
Resultat efter finansnetto -1 128 -648 463 518 456 48 -95 275 188 32
Årets resultat -1 128 -648 328 386 427 49 -95 200 161 32
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 441 939 780 275 301 328 355 286 271 47
Omsättningstillgångar 7 181 8 866 10 001 8 286 6 373 5 507 4 504 6 668 5 925 6 721
Tillgångar 8 622 9 806 10 782 8 561 6 674 5 835 4 859 6 954 6 196 6 768
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 335 462 1 510 1 682 1 496 1 070 1 021 1 116 315 154
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 60 60 60 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 200 200 0 0 0 0 0 0 219 0
Kortfristiga skulder 8 027 9 084 9 211 6 879 5 177 4 766 3 838 5 839 5 662 6 614
Skulder och eget kapital 8 622 9 806 10 782 8 561 6 674 5 835 4 859 6 954 6 196 6 768
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 0 476 152
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 2 527 2 500 2 005 1 637 1 501 1 568 1 374
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 1 070 969 833 711 653 863 662
Utdelning till aktieägare 0 0 400 500 200 0 0 0 0 0
Omsättning 53 851 50 756 50 585 45 248 38 725 34 564 31 560 31 212 32 442 24 605
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 8 9 9 9 8 7 6 8 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 897 6 302 5 552 4 942 4 243 4 274 4 387 5 156 4 008 3 471
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 535 456 455 407 391 372 340 364 380 326
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -913 -227 570 552 488 126 -38 401 235 11
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,27% 0,89% 12,33% 16,49% 11,67% 11,36% -0,74% -3,52% 31,97% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -11,52% -3,16% 4,80% 6,13% 7,19% 2,21% -0,25% 5,41% 4,12% 1,23%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,87% -0,61% 1,04% 1,18% 1,26% 0,38% -0,04% 1,22% 0,80% 0,34%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 16,41% 18,33% 16,63% 16,45% 19,79% 19,27% 15,53% 24,49% 25,86% 23,70%
Rörelsekapital/omsättning -1,59% -0,43% 1,58% 3,16% 3,13% 2,17% 2,17% 2,68% 0,82% 0,44%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 3,89% 4,71% 14,00% 19,65% 22,42% 18,34% 21,01% 16,05% 5,08% 2,28%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 89,46% 97,60% 108,58% 119,10% 119,99% 112,76% 117,12% 114,20% 104,65% 101,62%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...