Visa allt om Cashbuddy AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 88 959 97 995 123 120 120 407 116 012 116 551 135 552 144 626 131 231 111 057
Övrig omsättning 132 120 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 7 749 29 111 41 243 35 032 50 323 50 422 64 422 74 122 65 942 52 744
Resultat efter finansnetto -13 560 10 355 13 184 40 631 86 603 66 594 36 542 48 916 36 378 34 171
Årets resultat -10 377 8 448 10 708 -26 847 18 558 -2 567 6 610 1 339 262 28 311
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 23 906 11 050 11 062 384 615 416 307 551 033 331 109 374 225 463 365 337 424
Omsättningstillgångar 84 332 114 143 124 251 459 767 206 977 106 100 134 914 111 396 25 142 19 236
Tillgångar 108 238 125 194 135 313 844 381 623 284 657 133 466 022 485 620 488 506 356 661
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 930 30 308 21 860 11 152 564 542 655 662 107 078 100 468 81 129 60 867
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 18 064 11 161 14 719 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 69 750 80 000 96 309 729 498 57 185 0 358 000 384 333 406 687 289 504
Kortfristiga skulder 5 493 3 725 2 424 103 732 1 556 1 471 945 819 690 6 289
Skulder och eget kapital 108 238 125 194 135 313 844 381 623 284 657 133 466 022 485 620 488 506 356 661
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 1 396 1 324 203 - - 0 0 - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 383 3 398 3 836 3 223 3 117 1 843 1 408 1 281 1 217 1 358
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 661 2 522 2 024 1 316 1 235 781 557 459 431 529
Utdelning till aktieägare 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 89 091 98 115 123 120 120 407 116 012 116 551 135 552 144 626 131 231 111 057
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 8 8 7 7 4 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 11 120 12 249 15 390 17 201 16 573 29 138 45 184 48 209 43 744 37 019
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 942 937 775 671 659 704 711 637 575 660
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 704 29 111 41 243 35 032 50 323 50 422 64 422 74 122 65 942 52 744
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -9,22% -20,41% 2,25% 3,79% -0,46% -14,02% -6,27% 10,21% 18,17% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,37% 25,55% 30,91% 4,81% 14,12% 11,14% 13,83% 15,26% 13,50% 14,80%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,97% 32,64% 33,97% 33,74% 75,89% 62,83% 47,54% 51,25% 50,25% 47,53%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 88,62% 112,68% 98,95% 295,69% 177,07% 89,77% 98,83% 76,46% 18,63% 11,66%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 13,79% 24,21% 16,16% 1,32% 90,58% 99,78% 22,98% 20,69% 16,61% 17,07%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 535,26% 3 064,24% 5 125,87% 443,23% 13 301,86% 7 212,78% 14 276,61% 13 601,47% 3 643,77% 305,87%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!