Visa allt om Oscar & Clothilde AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 27 847 26 175 26 542 23 055 27 432 23 610 25 673 25 622 25 320 14 967
Övrig omsättning 542 159 52 67 98 0 0 17 305 54
Rörelseresultat (EBIT) -3 489 -7 260 -16 089 -12 298 -17 490 -5 287 -9 225 -26 268 -25 384 -7 280
Resultat efter finansnetto -3 494 -7 260 -16 089 -12 389 -17 664 -5 525 -13 289 -30 330 -28 341 -7 789
Årets resultat -3 494 -7 260 -16 089 -12 389 -17 664 -5 525 -13 289 -30 330 -28 341 -7 789
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 442 322 1 224 1 320 1 787 2 446 3 278 4 376 5 794 1 511
Omsättningstillgångar 15 972 16 669 17 287 19 296 19 207 31 821 35 278 34 072 47 511 42 419
Tillgångar 16 415 16 991 18 511 20 616 20 994 34 267 38 556 38 448 53 304 43 931
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 990 7 683 1 444 1 790 5 179 4 843 10 367 3 657 3 987 12 328
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 234 4 766 11 085 13 182 9 826 24 525 23 293 30 580 43 360 22 440
Kortfristiga skulder 4 191 4 542 5 982 5 643 5 989 4 899 4 894 4 212 5 957 9 163
Skulder och eget kapital 16 415 16 991 18 511 20 616 20 994 34 267 38 556 38 448 53 304 43 931
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 3 993 4 607 1 950
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 4 567 5 269 3 894 2 979 909
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 - 1 350 1 115 1 137 916 280
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 28 389 26 334 26 594 23 122 27 530 23 610 25 673 25 639 25 625 15 021
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 12 12 14 16 12 11 11 8 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 321 2 181 2 212 1 647 1 715 1 968 2 334 2 329 3 165 3 742
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 573 695 869 483 386 504 438 468 503 313
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -3 474 -7 182 -15 992 -11 696 -16 688 -4 370 -8 194 -25 211 -24 835 -6 998
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,39% -1,38% 15,12% -15,96% 16,19% -8,04% 0,20% 1,19% 69,17% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -21,25% -42,73% -86,92% -59,65% -82,93% -15,03% -23,76% -68,03% -47,40% -16,55%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -12,53% -27,74% -60,62% -53,34% -63,47% -21,81% -35,68% -102,09% -99,78% -48,57%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 55,09% 52,95% 50,84% 46,60% 24,80% 59,27% 58,28% -14,55% -12,30% 19,46%
Rörelsekapital/omsättning 42,31% 46,33% 42,59% 59,22% 48,18% 114,03% 118,35% 116,54% 164,12% 222,20%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,49% 45,22% 7,80% 8,68% 24,67% 14,13% 26,89% 9,51% 7,48% 28,06%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 109,59% 124,00% 101,05% 101,63% 67,59% 151,75% 213,83% 214,70% 223,97% 156,30%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...