Visa allt om Premicare AB
Visa allt om Premicare AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12
Nettoomsättning 109 061 102 578
Övrig omsättning 92 1 311
Rörelseresultat (EBIT) 7 266 6 510
Resultat efter finansnetto 7 108 5 597
Årets resultat 4 837 3 734
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 17 776 14 932
Omsättningstillgångar 18 167 22 125
Tillgångar 35 943 37 057
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 965 6 160
Minoritetsintressen 33 0
Avsättningar (tkr) 118 2 326
Långfristiga skulder 6 222 6 258
Kortfristiga skulder 23 606 22 313
Skulder och eget kapital 35 943 37 057
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
Löner till styrelse & VD 1 230 1 124
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 28 022 27 342
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 12 904 12 755
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 109 153 103 889
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 73 71
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 494 1 445
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 574 602
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 9 961 9 710
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,32% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,80% 17,63%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,85% 6,37%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 60,45% 63,16%
Rörelsekapital/omsättning -4,99% -0,18%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 16,60% 16,62%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 76,96% 99,16%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 10 428 9 366 11 726 1 082 906 251 1 640 1 485 1 606 2 140
Övrig omsättning - - - 73 136 88 101 88 7 296
Rörelseresultat (EBIT) 3 092 1 040 2 913 -1 269 -7 -666 223 168 351 1 338
Resultat efter finansnetto 3 156 2 002 2 983 -752 -49 -681 218 141 347 1 327
Årets resultat 7 694 6 522 8 018 1 431 3 804 2 252 3 061 1 471 917 538
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 827 15 649 13 725 13 692 1 406 1 478 986 1 591 2 178 1 168
Omsättningstillgångar 3 239 9 660 8 450 2 207 5 286 4 239 4 451 1 638 1 593 1 541
Tillgångar 23 067 25 310 22 175 15 899 6 692 5 717 5 436 3 229 3 771 2 709
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 719 11 025 11 190 5 173 4 492 3 938 4 166 1 925 2 084 1 367
Obeskattade reserver 0 11 1 11 21 20 25 41 645 610
Avsättningar (tkr) 9 2 226 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 006 2 043 4 050 8 558 565 573 0 0 0 81
Kortfristiga skulder 7 333 10 006 6 933 2 158 1 614 1 186 1 245 1 262 1 042 650
Skulder och eget kapital 23 067 25 310 22 175 15 899 6 692 5 717 5 436 3 229 3 771 2 709
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 1 230 1 124 1 342 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 0 - -
Löner till övriga anställda 1 466 2 216 3 394 958 7 96 340 358 237 203
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 508 1 727 1 689 316 0 36 132 139 87 82
Utdelning till aktieägare 2 500 2 500 2 500 1 000 750 750 480 210 880 200
Omsättning 10 428 9 366 11 726 1 155 1 042 339 1 741 1 573 1 613 2 436
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 6 2 0 1 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 738 1 561 1 954 541 - 251 820 743 1 606 2 140
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 540 1 046 991 33 - 169 280 257 369 322
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 113 1 082 2 980 -1 269 -7 -558 386 325 485 1 431
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,34% -20,13% 983,73% 19,43% 260,96% -84,70% 10,44% -7,53% -24,95% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,29% 11,22% 15,44% -4,18% -0,09% -11,58% 4,10% 5,36% 9,36% 49,61%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 31,62% 30,32% 29,20% -61,46% -0,66% -263,75% 13,60% 11,65% 21,98% 62,80%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 85,75% 99,53% 99,04% 2,68% -4,42% 96,02% 96,89% 98,79% 97,32% 93,69%
Rörelsekapital/omsättning -39,26% -3,69% 12,94% 4,53% 405,30% 1 216,33% 195,49% 25,32% 34,31% 41,64%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 59,47% 43,59% 50,47% 32,59% 67,36% 69,14% 76,98% 60,53% 67,58% 66,67%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 44,17% 96,54% 121,88% 102,27% 327,51% 357,42% 357,51% 129,79% 152,88% 237,08%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...