Visa allt om Kungsfors Köpcenter Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 22 889 22 101 19 538 20 242 17 672 16 296 12 965 13 984 13 501 16 585
Övrig omsättning 232 4 21 0 0 88 27 0 20 0
Rörelseresultat (EBIT) 6 625 4 979 3 383 6 366 4 399 4 173 2 164 2 493 2 821 4 397
Resultat efter finansnetto 4 950 3 170 2 071 5 013 2 944 2 580 179 117 58 1 688
Årets resultat 2 614 1 226 623 650 0 0 179 117 58 1 688
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 121 245 116 078 110 018 105 360 102 037 95 233 96 280 96 348 96 362 96 542
Omsättningstillgångar 9 372 11 714 5 504 4 960 10 598 6 512 4 171 7 094 6 346 5 147
Tillgångar 130 617 127 792 115 522 110 320 112 635 101 745 100 451 103 442 102 708 101 689
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 20 112 17 498 16 273 15 650 15 000 4 000 4 000 4 071 4 071 4 070
Obeskattade reserver 6 805 5 185 3 581 2 310 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 94 256 95 725 72 950 75 938 79 188 78 538 80 788 85 200 85 350 83 200
Kortfristiga skulder 9 445 9 383 22 718 16 423 18 448 19 208 15 664 14 171 13 287 14 418
Skulder och eget kapital 130 617 127 792 115 522 110 320 112 635 101 745 100 451 103 442 102 708 101 689
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 285 278 249 251 245
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 - 104 94 90 89 89
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 23 121 22 105 19 559 20 242 17 672 16 384 12 992 13 984 13 521 16 585
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 11 445 22 101 19 538 20 242 17 672 16 296 12 965 13 984 13 501 16 585
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 447 398 397 386 376 389 371 341 340 339
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 10 227 8 298 5 746 8 693 6 753 6 495 4 320 4 573 5 013 6 622
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,57% 13,12% -3,48% 14,54% 8,44% 25,69% -7,29% 3,58% -18,60% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,07% 3,90% 2,93% 5,77% 3,91% 4,10% 2,16% 2,41% 2,76% 4,34%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 28,94% 22,53% 17,31% 31,45% 24,90% 25,61% 16,70% 17,83% 21,00% 26,63%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 98,37% 100,00% 100,00% 97,40% 96,91% 99,59% 99,38% 100,00% 99,23%
Rörelsekapital/omsättning -0,32% 10,55% -88,11% -56,63% -44,42% -77,91% -88,65% -50,61% -51,41% -55,90%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 19,46% 16,86% 16,50% 15,82% 13,32% 3,93% 3,98% 3,94% 3,96% 4,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 99,23% 124,84% 22,64% 28,01% 55,50% 32,03% 24,33% 50,06% 47,76% 35,70%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!