Visa allt om Astrid Lindgren Aktiebolag
Visa allt om Astrid Lindgren Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 54 544 58 585 51 204 50 863 52 532 42 497 41 414 39 098 29 005 41 599
Övrig omsättning 975 1 705 717 312 1 280 795 1 181 578 358 635
Rörelseresultat (EBIT) 29 532 37 920 29 390 30 939 31 334 23 721 25 097 26 308 16 187 30 973
Resultat efter finansnetto 25 590 37 669 30 564 30 772 31 939 21 031 23 163 23 871 13 530 32 740
Årets resultat 485 2 568 218 96 20 510 10 575 11 919 12 939 9 768 17 494
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 43 797 2 957 11 129 11 216 11 868 139 114 138 707 109 670 87 791 82 850
Omsättningstillgångar 16 666 59 322 64 845 66 052 77 454 49 408 41 517 35 779 30 857 37 247
Tillgångar 60 463 62 279 75 974 77 268 89 322 188 522 180 224 145 449 118 648 120 097
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 560 3 075 507 289 21 593 78 084 75 510 71 590 69 651 71 884
Obeskattade reserver 15 900 22 300 28 933 34 838 43 508 38 922 33 227 27 122 21 331 22 281
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 12 522 15 666 35 332 38 058 17 338 0 0
Kortfristiga skulder 41 003 36 904 46 534 29 619 8 555 36 184 33 430 29 399 27 666 25 933
Skulder och eget kapital 60 463 62 279 75 974 77 268 89 322 188 522 180 224 145 449 118 648 120 097
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 1 647 1 444 1 474 1 260
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 7 284 6 123 5 392 4 099 1 929 1 076 847 825
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 3 279 2 844 2 372 1 743 1 458 1 034 935 665
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 21 400 7 700 8 000 8 000 11 000 12 000
Omsättning 55 519 60 290 51 921 51 175 53 812 43 292 42 595 39 676 29 363 42 234
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 15 14 13 11 10 8 7 7 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 636 4 185 3 939 4 624 5 253 5 312 5 916 5 585 5 801 8 320
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 944 898 881 888 843 760 765 554 676 558
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 29 731 38 112 29 620 31 217 31 770 24 373 25 828 27 161 17 083 31 821
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,90% 14,41% 0,67% -3,18% 23,61% 2,62% 5,92% 34,80% -30,27% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 49,31% 66,10% 40,28% 40,36% 36,58% 13,74% 14,56% 18,20% 13,77% 28,74%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 54,67% 70,27% 59,77% 61,32% 62,19% 60,95% 63,37% 67,71% 56,31% 82,96%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,64% 99,80% 99,91% 99,86% 99,54% 99,84% 99,79% 99,67% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -44,62% 38,27% 35,76% 71,63% 131,16% 31,12% 19,53% 16,32% 11,00% 27,20%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 26,40% 32,87% 30,37% 35,54% 62,17% 56,64% 55,49% 62,96% 71,95% 73,21%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 40,65% 160,75% 139,14% 222,66% 900,76% 135,55% 124,10% 121,31% 111,53% 143,63%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...