Visa allt om Astrid Lindgren Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 46 369 43 895 69 334 60 174 54 544 58 585 51 204 50 863 52 532 42 497
Övrig omsättning 162 846 1 285 1 080 975 1 705 717 312 1 280 795
Rörelseresultat (EBIT) 7 928 14 408 37 916 28 564 29 532 37 920 29 390 30 939 31 334 23 721
Resultat efter finansnetto 7 983 14 458 39 065 29 196 25 590 37 669 30 564 30 772 31 939 21 031
Årets resultat 6 992 1 177 220 266 485 2 568 218 96 20 510 10 575
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 317 3 568 75 482 58 138 43 797 2 957 11 129 11 216 11 868 139 114
Omsättningstillgångar 35 987 26 502 35 162 29 113 16 666 59 322 64 845 66 052 77 454 49 408
Tillgångar 39 304 30 070 110 644 87 251 60 463 62 279 75 974 77 268 89 322 188 522
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 23 728 16 736 4 047 3 827 3 560 3 075 507 289 21 593 78 084
Obeskattade reserver 0 0 0 10 000 15 900 22 300 28 933 34 838 43 508 38 922
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 12 522 15 666 35 332
Kortfristiga skulder 15 576 13 334 106 597 73 424 41 003 36 904 46 534 29 619 8 555 36 184
Skulder och eget kapital 39 304 30 070 110 644 87 251 60 463 62 279 75 974 77 268 89 322 188 522
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 7 284 6 123 5 392 4 099
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - - - - 0 0 3 279 2 844 2 372 1 743
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 21 400 7 700
Omsättning 46 531 44 741 70 619 61 254 55 519 60 290 51 921 51 175 53 812 43 292
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 14 15 15 17 15 14 13 11 10 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 312 2 926 4 622 3 540 3 636 4 185 3 939 4 624 5 253 5 312
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 293 997 1 048 1 030 944 898 881 888 843 760
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 170 14 650 38 218 28 784 29 731 38 112 29 620 31 217 31 770 24 373
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,64% -36,69% 15,22% 10,32% -6,90% 14,41% 0,67% -3,18% 23,61% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,60% 50,79% 38,22% 33,59% 49,31% 66,10% 40,28% 40,36% 36,58% 13,74%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 17,46% 34,80% 61,00% 48,71% 54,67% 70,27% 59,77% 61,32% 62,19% 60,95%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,35% 98,93% 99,90% 99,40% 99,64% 99,80% 99,91% 99,86% 99,54% 99,84%
Rörelsekapital/omsättning 44,02% 30,00% -103,03% -73,64% -44,62% 38,27% 35,76% 71,63% 131,16% 31,12%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,37% 55,66% 3,66% 13,33% 26,40% 32,87% 30,37% 35,54% 62,17% 56,64%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 230,54% 196,18% 32,99% 39,65% 40,65% 160,75% 139,14% 222,66% 900,76% 135,55%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!