Visa allt om Byggkompaniet i Nässjö AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Nettoomsättning 319 300 325 520 290 634 296 489 248 798 197 882 179 539 116 040 107 633 85 871
Övrig omsättning 2 456 2 504 1 045 831 853 601 95 175 53 289
Rörelseresultat (EBIT) 20 638 17 395 21 293 19 359 3 003 2 792 243 5 222 47 1 607
Resultat efter finansnetto 20 608 17 287 21 244 19 282 2 864 2 830 208 5 181 14 1 530
Årets resultat 11 334 9 966 11 812 10 863 2 196 2 174 138 4 023 -8 940
Balansräkningar (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 22 345 33 012 20 146 17 375 15 652 6 397 2 189 2 865 2 754 2 666
Omsättningstillgångar 65 824 68 627 68 918 58 436 40 229 38 835 35 553 23 955 19 438 14 253
Tillgångar 88 169 101 638 89 064 75 811 55 881 45 232 37 742 26 821 22 192 16 919
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 503 29 014 25 048 17 736 8 373 7 176 5 002 7 364 3 341 3 349
Obeskattade reserver 22 234 16 134 11 624 5 607 329 329 329 329 329 329
Avsättningar (tkr) 1 597 1 632 1 453 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 4 360 4 630 390 750 283 383 478
Kortfristiga skulder 49 836 54 859 50 940 48 108 42 549 37 337 31 660 18 844 18 139 12 763
Skulder och eget kapital 88 169 101 638 89 064 75 811 55 881 45 232 37 742 26 821 22 192 16 919
Löner & utdelning (tkr)
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
Löner till styrelse & VD 2 642 2 563 2 502 2 590 2 432 2 364 2 048 1 780 1 801 1 737
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 37 229 37 324 34 792 32 821 31 082 24 471 22 208 12 369 10 268 10 098
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 18 569 17 751 17 304 14 149 14 783 10 668 1 427 5 630 4 927 4 380
Utdelning till aktieägare 3 500 4 000 6 000 4 500 1 500 1 000 0 2 500 0 0
Omsättning 321 756 328 024 291 679 297 320 249 651 198 483 179 634 116 215 107 686 86 160
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 86 86 79 76 77 68 57 38 34 33
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 713 3 785 3 679 3 901 3 231 2 910 3 150 3 054 3 166 2 602
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 659 657 680 662 626 555 589 517 502 502
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 23 960 20 148 23 284 20 671 3 677 3 096 412 5 382 192 1 780
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,91% 12,00% -1,97% 19,17% 25,73% 10,22% 54,72% 7,81% 25,34% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 23,53% 17,13% 23,97% 25,63% 5,43% 6,40% 0,72% 19,63% 0,37% 9,65%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,50% 5,35% 7,35% 6,55% 1,22% 1,46% 0,15% 4,54% 0,08% 1,90%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 27,60% 25,70% 29,26% 25,97% 23,49% 23,61% 21,89% 24,27% 18,84% 24,08%
Rörelsekapital/omsättning 5,01% 4,23% 6,19% 3,48% -0,93% 0,76% 2,17% 4,40% 1,21% 1,74%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,12% 40,93% 38,30% 29,16% 15,44% 16,43% 13,93% 28,41% 16,15% 21,23%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 132,08% 125,10% 134,63% 120,95% 94,18% 103,86% 112,25% 98,79% 83,41% 90,52%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!