Visa allt om Barcks Rör AB
Visa allt om Barcks Rör AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 3 948 2 954 2 395 2 741 2 877 2 139 2 127 2 468 2 057 1 587
Övrig omsättning - - - - - 12 - 109 - -
Rörelseresultat (EBIT) 874 219 209 373 371 270 60 320 402 10
Resultat efter finansnetto 874 220 214 376 378 269 60 319 402 10
Årets resultat 679 317 162 204 206 197 44 312 285 128
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 110 15 20 0 0 2 14 23 35 50
Omsättningstillgångar 1 330 1 058 1 087 1 350 1 194 819 725 1 160 844 669
Tillgångar 1 439 1 073 1 107 1 350 1 194 821 739 1 183 879 719
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 982 703 685 844 640 634 557 634 446 305
Obeskattade reserver 0 0 191 191 95 0 0 0 119 119
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 8 8 8 7 9 9 0
Kortfristiga skulder 457 370 230 308 452 179 175 541 304 295
Skulder och eget kapital 1 439 1 073 1 107 1 350 1 194 821 739 1 183 879 719
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 261 251 240 243 224
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 1 110 935 761 789 815 265 274 231 42 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 426 356 269 255 287 188 187 216 153 136
Utdelning till aktieägare 600 0 300 0 0 200 120 120 125 144
Omsättning 3 948 2 954 2 395 2 741 2 877 2 151 2 127 2 577 2 057 1 587
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 316 985 1 198 1 371 1 439 1 070 1 064 1 234 1 029 1 587
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 522 457 522 527 562 370 358 407 230 377
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 879 224 214 373 373 274 69 332 418 22
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 33,65% 23,34% -12,62% -4,73% 34,50% 0,56% -13,82% 19,98% 29,62% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 60,74% 20,60% 19,42% 27,85% 31,66% 32,89% 8,12% 27,13% 45,73% 1,39%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 22,14% 7,48% 8,98% 13,72% 13,14% 12,62% 2,82% 13,01% 19,54% 0,63%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 65,71% 63,71% 65,22% 51,67% 53,36% 58,09% 44,30%
Rörelsekapital/omsättning 22,11% 23,29% 35,78% 38,02% 25,79% 29,92% 25,86% 25,08% 26,25% 23,57%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 68,24% 65,52% 75,34% 72,95% 59,47% 77,22% 75,37% 53,59% 60,49% 54,34%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 291,03% 285,95% 472,61% 438,31% 264,16% 457,54% 397,14% 197,78% 277,63% 226,78%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...