Visa allt om Thomas Lundqvist Måleri i Kåge AB
Visa allt om Thomas Lundqvist Måleri i Kåge AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 1 990 1 881 1 761 2 158 1 759 1 798 1 985 1 413 1 336 1 066
Övrig omsättning - - - - 60 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 250 270 146 57 -24 17 20 12 28 -53
Resultat efter finansnetto 249 271 146 56 -25 16 19 11 29 -53
Årets resultat 193 211 113 49 -25 12 15 11 29 -46
Balansräkningar (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 12 31 48 67 41 52 64 12 22
Omsättningstillgångar 647 625 636 591 554 536 506 345 419 283
Tillgångar 647 638 666 639 622 577 558 410 430 304
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 313 319 308 195 146 171 179 164 153 124
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 335 318 358 444 476 406 378 246 277 180
Skulder och eget kapital 647 638 666 639 622 577 558 410 430 304
Löner & utdelning (tkr)
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 0 227 292 264
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 50 -
Löner till övriga anställda - 579 516 803 790 773 830 307 250 255
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 267 209 301 328 300 340 276 238 178
Utdelning till aktieägare 200 200 200 0 0 0 20 0 0 0
Omsättning 1 990 1 881 1 761 2 158 1 819 1 798 1 985 1 413 1 336 1 066
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 995 941 881 1 079 880 899 993 707 668 533
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 443 427 369 554 561 539 590 420 399 338
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 262 288 163 76 -9 28 33 24 38 -43
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,79% 6,81% -18,40% 22,68% -2,17% -9,42% 40,48% 5,76% 25,33% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 38,64% 42,63% 21,92% 8,92% -3,86% 2,95% 3,94% 2,93% 6,74% -17,43%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,56% 14,46% 8,29% 2,64% -1,36% 0,95% 1,11% 0,85% 2,17% -4,97%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 67,74% 68,79% 63,32% 63,62% 70,38% 71,47% 68,46% 69,21% 71,03% 70,08%
Rörelsekapital/omsättning 15,68% 16,32% 15,79% 6,81% 4,43% 7,23% 6,45% 7,01% 10,63% 9,66%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,38% 50,00% 46,25% 30,52% 23,47% 29,64% 32,08% 40,00% 35,58% 40,79%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 187,16% 196,54% 177,65% 133,11% 116,39% 132,02% 133,86% 140,24% 151,26% 157,22%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...