Visa allt om AESSEAL Nordic AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 22 722 22 458 20 834 26 883 23 232 26 582 26 344 23 187 26 540 17 765
Övrig omsättning 1 004 1 139 1 286 1 356 1 316 1 320 - 1 502 1 039 20
Rörelseresultat (EBIT) 1 742 1 834 1 2 096 -1 021 1 734 3 035 616 1 614 339
Resultat efter finansnetto 1 666 1 802 -32 1 643 -1 163 1 433 2 682 285 1 167 112
Årets resultat 957 1 019 269 950 -783 753 1 945 201 1 027 112
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 502 721 1 044 961 1 248 1 589 1 686 1 413 1 666 1 772
Omsättningstillgångar 14 814 12 784 10 460 8 701 12 956 12 544 12 904 14 048 14 314 15 874
Tillgångar 15 316 13 505 11 504 9 663 14 204 14 132 14 591 15 461 15 980 17 647
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 080 7 123 6 104 5 835 4 884 5 667 4 914 2 969 2 918 1 891
Obeskattade reserver 897 470 0 400 0 380 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 2 743 3 243 4 843 8 243 8 228 9 760
Kortfristiga skulder 6 339 5 912 5 400 3 428 6 577 4 842 4 834 4 249 4 835 5 995
Skulder och eget kapital 15 316 13 505 11 504 9 663 14 204 14 132 14 591 15 461 15 980 17 647
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 4 815 4 378 4 688 4 821 5 434 4 975 4 703 4 237 4 277 3 958
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 2 286 2 139 2 217 2 200 2 472 2 051 2 041 1 907 1 922 1 886
Utdelning till aktieägare 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 23 726 23 597 22 120 28 239 24 548 27 902 26 344 24 689 27 579 17 785
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 10 9 11 12 12 11 10 10 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 066 2 246 2 315 2 444 1 936 2 215 2 395 2 319 2 654 1 777
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 661 688 788 662 680 597 623 634 620 584
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 122 2 238 303 2 385 -705 2 102 3 343 975 1 971 665
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,18% 7,79% -22,50% 15,72% -12,60% 0,90% 13,62% -12,63% 49,39% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,24% 17,53% 3,10% 22,85% -6,22% 12,93% 20,83% 4,30% 10,78% 1,98%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,25% 10,54% 1,71% 8,21% -3,81% 6,87% 11,54% 2,87% 6,49% 1,97%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 65,04% 64,71% 61,28% 57,58% 60,16% 63,13% 67,70% 61,89% 64,93% 62,69%
Rörelsekapital/omsättning 37,30% 30,60% 24,29% 19,61% 27,46% 28,97% 30,63% 42,26% 35,72% 55,61%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 57,32% 55,46% 53,06% 63,61% 34,38% 42,08% 33,68% 19,20% 18,26% 10,72%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 189,86% 165,21% 143,57% 186,32% 139,50% 133,66% 137,84% 186,96% 147,40% 163,82%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...