Visa allt om KÅA Transport AB
Visa allt om KÅA Transport AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 495 1 697 1 505 1 353 1 305 1 140 921 1 004 719 590
Övrig omsättning - - - - - - 12 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 203 289 193 206 143 289 176 146 22 65
Resultat efter finansnetto 340 303 157 122 87 269 169 120 23 60
Årets resultat 250 235 94 64 86 128 120 53 16 1
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 946 677 599 711 378 388 483 134 217 267
Omsättningstillgångar 300 488 480 494 471 563 570 333 224 181
Tillgångar 1 247 1 165 1 079 1 206 849 951 1 053 467 441 448
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 809 559 395 361 347 341 313 193 139 123
Obeskattade reserver 291 237 239 209 194 237 144 144 115 117
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 62 86 55 226 0 125 361 59 64 93
Kortfristiga skulder 83 283 391 410 308 248 235 71 123 114
Skulder och eget kapital 1 247 1 165 1 079 1 206 849 951 1 053 467 441 448
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 530 300 131 160 113 58
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 566 491 361 0 0 79 100 43 59
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 154 139 118 123 59 50 51 51 34
Utdelning till aktieägare 200 0 70 60 50 80 100 0 0 0
Omsättning 1 495 1 697 1 505 1 353 1 305 1 140 933 1 004 719 590
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 495 1 697 1 505 1 353 1 305 1 140 921 1 004 719 590
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 605 739 630 553 664 375 268 317 210 153
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 336 487 406 350 241 387 210 201 77 106
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -11,90% 12,76% 11,23% 3,68% 14,47% 23,78% -8,27% 39,64% 21,86% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 27,27% 26,95% 16,40% 17,08% 16,84% 30,70% 16,81% 31,69% 5,67% 14,96%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 22,74% 18,50% 11,76% 15,23% 10,96% 25,61% 19,22% 14,74% 3,48% 11,36%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 94,25% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 14,52% 12,08% 5,91% 6,21% 12,49% 27,63% 36,37% 26,10% 14,05% 11,36%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 83,08% 63,85% 53,89% 43,45% 57,71% 54,22% 39,80% 64,05% 50,29% 46,26%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 361,45% 172,44% 122,76% 120,49% 152,92% 227,02% 242,55% 469,01% 182,11% 158,77%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...