Visa allt om Sollentuna IT Konsult AB
Visa allt om Sollentuna IT Konsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 1 826 1 299 1 260 1 228 1 140 1 538 1 516 1 327 1 406 1 413
Övrig omsättning - 20 2 - - - 9 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 282 312 343 207 150 571 551 349 314 270
Resultat efter finansnetto 305 317 340 212 171 571 551 348 314 270
Årets resultat 354 303 238 120 99 310 265 158 124 141
Balansräkningar (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 260 740 571 514 320 295 732 185 366 215
Omsättningstillgångar 813 1 212 1 256 1 163 1 360 1 426 718 967 587 548
Tillgångar 2 073 1 952 1 827 1 677 1 680 1 721 1 450 1 153 953 763
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 696 573 496 475 505 553 473 457 420 385
Obeskattade reserver 495 659 766 739 720 713 603 447 341 225
Avsättningar (tkr) 600 545 449 401 296 248 166 93 45 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 282 175 116 60 159 207 208 155 147 152
Skulder och eget kapital 2 073 1 952 1 827 1 677 1 680 1 721 1 450 1 153 953 763
Löner & utdelning (tkr)
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 0 0 438 465 560
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 443 441 442 381 374 407 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 281 184 190 183 177 187 174 204 263
Utdelning till aktieägare 230 231 226 218 150 147 230 250 120 90
Omsättning 1 826 1 319 1 262 1 228 1 140 1 538 1 525 1 327 1 406 1 413
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 913 1 299 1 260 1 228 1 140 1 538 758 664 703 707
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 588 734 647 724 639 670 345 341 376 420
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 282 312 343 227 173 594 578 378 323 276
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 40,57% 3,10% 2,61% 7,72% -25,88% 1,45% 14,24% -5,62% -0,50% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,81% 16,24% 18,83% 12,64% 10,18% 33,18% 38,00% 31,48% 33,05% 35,52%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,81% 24,40% 27,30% 17,26% 15,00% 37,13% 36,35% 27,35% 22,40% 19,18%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 98,45% 98,86% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 29,08% 79,83% 90,48% 89,82% 105,35% 79,26% 33,64% 61,19% 31,29% 28,03%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 52,20% 55,69% 59,85% 62,70% 61,65% 62,67% 63,27% 68,21% 69,83% 71,69%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 288,30% 692,57% 1 082,76% 1 938,33% 846,54% 680,68% 337,50% 623,87% 399,32% 360,53%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...