Visa allt om Sphinxly AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 8 675 8 987 8 502 11 263 10 466 10 975 11 068 11 627 13 471 11 502
Övrig omsättning 732 648 742 532 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -1 247 -383 9 2 190 797 589 1 913 2 706 3 950 4 245
Resultat efter finansnetto -1 009 -383 10 2 222 821 645 2 783 3 202 4 087 4 408
Årets resultat -1 009 -396 -1 1 719 1 551 489 3 508 3 563 2 370 2 507
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 437 13 590 13 199 13 126 12 578 8 674 6 579 1 309 174 234
Omsättningstillgångar 3 414 4 236 5 329 6 831 6 330 9 674 12 185 16 364 16 000 13 330
Tillgångar 16 851 17 826 18 528 19 957 18 908 18 348 18 764 17 673 16 174 13 564
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 824 14 833 15 729 17 230 16 011 14 960 14 971 11 963 8 700 6 830
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 1 200 1 200 2 951 4 295 3 476
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 027 2 993 2 799 2 727 2 897 2 188 2 593 2 759 3 179 3 259
Skulder och eget kapital 16 851 17 826 18 528 19 957 18 908 18 348 18 764 17 673 16 174 13 564
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 570 569 569 566 546 521
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 - 4 161 3 951 3 020 2 830 2 773 2 291
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 0 1 422 1 300 969 872 908 713
Utdelning till aktieägare 0 0 500 1 500 500 500 500 500 300 500
Omsättning 9 407 9 635 9 244 11 795 10 466 10 975 11 068 11 627 13 471 11 502
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 15 14 14 14 12 12 10 10 10 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 578 642 607 805 872 915 1 107 1 163 1 347 1 278
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 552 544 464 469 528 509 499 449 449 407
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 247 -383 14 2 195 802 652 1 976 2 764 4 010 4 343
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,47% 5,70% -24,51% 7,62% -4,64% -0,84% -4,81% -13,69% 17,12% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -5,42% -2,15% 0,05% 11,13% 4,34% 3,52% 14,83% 18,12% 25,27% 32,50%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -10,54% -4,26% 0,12% 19,73% 7,84% 5,88% 25,14% 27,54% 30,34% 38,32%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 89,76% 89,06% 85,19% 89,16% 87,60% 84,41% 100,00% 83,23% 80,77% 82,92%
Rörelsekapital/omsättning 4,46% 13,83% 29,76% 36,44% 32,80% 68,21% 86,66% 117,01% 95,17% 87,56%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 82,04% 83,21% 84,89% 86,34% 84,68% 86,64% 84,77% 80,72% 73,36% 69,24%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 112,78% 141,53% 190,39% 250,50% 190,37% 401,01% 436,37% 552,92% 459,67% 395,03%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!