Visa allt om Infrakonsult Sverige AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 74 273 72 967 65 052 63 166 56 763 40 991 31 348 30 897 32 092 31 561
Övrig omsättning 355 258 46 145 47 65 319 0 2 0
Rörelseresultat (EBIT) 2 264 2 904 4 946 3 516 5 160 3 826 3 558 6 084 6 039 5 278
Resultat efter finansnetto 6 441 5 569 9 171 3 522 6 866 4 824 3 574 6 143 6 108 5 349
Årets resultat 5 944 4 934 8 063 2 719 5 705 4 732 2 758 4 759 4 459 3 172
Balansräkningar (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 582 683 431 350 236 318 357 140 83 112
Omsättningstillgångar 18 192 20 538 20 062 16 642 16 876 11 216 9 021 10 897 10 717 9 413
Tillgångar 18 773 21 221 20 493 16 992 17 113 11 534 9 378 11 038 10 800 9 525
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 964 7 020 8 286 6 222 7 313 6 108 3 477 5 219 4 660 3 401
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 10 809 14 201 12 207 10 770 9 800 5 426 4 902 4 819 5 140 5 124
Skulder och eget kapital 18 773 21 221 20 493 16 992 17 113 11 534 9 378 11 038 10 800 9 525
Löner & utdelning (tkr)
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 9 241 9 270 10 297 9 158 7 990
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - - - - - 4 374 4 470 4 882 4 575 3 723
Utdelning till aktieägare 7 500 5 000 6 200 6 000 1 800 4 500 2 100 4 500 4 200 3 200
Omsättning 74 628 73 225 65 098 63 311 56 810 41 056 31 667 30 897 32 094 31 561
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 11 15 16 15 14 14 15 15 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 752 6 633 4 337 3 948 3 784 2 928 2 239 2 060 2 139 2 254
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 001 910 846 879 901 994 1 008 1 031 953 881
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 276 2 930 4 997 3 578 5 215 3 876 3 625 6 159 6 091 5 326
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,79% 12,17% 2,99% 11,28% 38,48% 30,76% 1,46% -3,72% 1,68% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 34,34% 26,24% 44,76% 20,73% 40,12% 41,82% 38,11% 55,65% 56,57% 56,16%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,68% 7,63% 14,10% 5,58% 12,09% 11,77% 11,40% 19,88% 19,04% 16,95%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 22,04% 21,35% 32,19% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 9,94% 8,68% 12,07% 9,30% 12,47% 14,13% 13,14% 19,67% 17,38% 13,59%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,42% 33,08% 40,43% 36,62% 42,73% 52,96% 45,39% 54,35% 49,97% 43,44%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 168,30% 144,62% 164,35% 154,52% 172,20% 206,71% 184,03% 226,13% 208,50% 183,70%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!