Visa allt om LeLu Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
Nettoomsättning 51 976 47 747 32 291 29 915 31 248 26 694 26 841 22 598 12 987 8 072
Övrig omsättning 422 658 232 19 154 69 94 3 61 11
Rörelseresultat (EBIT) 1 622 1 053 -298 302 1 561 846 3 784 3 371 1 967 1 627
Resultat efter finansnetto 1 565 1 132 -207 311 1 651 861 3 791 3 329 1 965 1 634
Årets resultat 1 489 955 196 520 941 440 2 062 1 774 1 064 853
Balansräkningar (tkr)
2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 398 5 404 3 948 6 234 6 330 6 775 4 129 2 160 521 331
Omsättningstillgångar 11 862 13 139 13 282 8 614 9 512 8 168 11 660 10 061 6 486 3 940
Tillgångar 21 261 18 543 17 231 14 847 15 842 14 943 15 789 12 221 7 007 4 271
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 880 6 391 6 686 6 640 6 500 5 558 5 619 3 932 2 278 1 264
Obeskattade reserver 2 036 2 402 2 521 3 021 3 431 3 010 2 786 1 830 980 455
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 057 1 232 400 700 750 800 1 340 1 460 0 0
Kortfristiga skulder 7 288 8 519 7 624 4 487 5 162 5 575 6 045 4 999 3 749 2 552
Skulder och eget kapital 21 261 18 543 17 231 14 847 15 842 14 943 15 789 12 221 7 007 4 271
Löner & utdelning (tkr)
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 415 441
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 100 60
Löner till övriga anställda - - 8 345 8 426 8 866 8 119 8 268 6 717 3 430 2 267
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - - 3 225 2 929 2 588 2 560 1 816 1 942 1 111 815
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 380 0 0 375 120 0
Omsättning 52 398 48 405 32 523 29 934 31 402 26 763 26 935 22 601 13 048 8 083
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 35 30 27 26 27 25 25 20 11 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 485 1 592 1 196 1 151 1 157 1 068 1 074 1 130 1 181 1 153
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 476 477 454 462 443 449 434 453 478 568
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 279 1 702 54 642 1 917 1 259 4 078 3 639 2 135 1 735
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,86% 47,86% 7,94% -4,27% 17,06% -0,55% 18,78% 74,00% 60,89% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,19% 6,23% -1,11% 2,24% 10,66% 6,08% 24,45% 27,80% 28,10% 38,28%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,35% 2,42% -0,59% 1,11% 5,40% 3,40% 14,38% 15,04% 15,16% 20,26%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 46,19% 43,14% 52,70% 56,50% 58,60% 62,33% 69,52% 68,27% 68,01% 80,85%
Rörelsekapital/omsättning 8,80% 9,68% 17,52% 13,80% 13,92% 9,71% 20,92% 22,40% 21,07% 17,20%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 44,53% 44,57% 50,21% 60,59% 57,92% 52,04% 48,59% 43,21% 42,82% 37,27%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 113,53% 110,13% 122,48% 110,94% 122,59% 106,06% 156,58% 169,63% 151,21% 137,77%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...