Visa allt om Leif-Åke Fröjelin AB
Visa allt om Leif-Åke Fröjelin AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 868 1 152 680 939 960 1 055 1 229 1 394 1 331 1 855
Övrig omsättning - 1 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 503 447 372 613 382 89 234 354 473 300
Resultat efter finansnetto 568 554 532 632 691 132 444 1 003 -923 168
Årets resultat 482 387 414 439 475 95 368 868 -388 79
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 320 669 1 449 1 283 1 428 1 197 1 814 1 410 1 134 1 525
Omsättningstillgångar 1 768 2 154 1 428 1 878 1 610 1 511 1 698 2 131 1 791 2 866
Tillgångar 3 088 2 823 2 877 3 161 3 039 2 709 3 512 3 542 2 925 4 391
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 272 2 040 1 853 1 689 1 450 1 075 1 337 969 101 1 158
Obeskattade reserver 579 621 561 491 421 337 318 276 201 312
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 237 162 463 982 1 168 1 296 1 856 2 297 2 624 2 921
Skulder och eget kapital 3 088 2 823 2 877 3 161 3 039 2 709 3 512 3 542 2 925 4 391
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 5 - 0 0 300 300 224 251
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 293 0 7 136 403 112 125 48 42
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 55 6 7 144 273 246 268 243 703
Utdelning till aktieägare 880 250 200 250 200 100 0 0 0 0
Omsättning 868 1 153 680 939 960 1 055 1 229 1 394 1 331 1 855
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 868 1 152 680 939 960 528 615 697 666 928
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 95 411 66 66 312 386 386 406 279 520
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 503 447 372 613 382 89 234 354 473 332
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -24,65% 69,41% -27,58% -2,19% -9,00% -14,16% -11,84% 4,73% -28,25% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 24,03% 20,09% 19,64% 27,17% 24,42% 17,05% 38,61% 33,65% 17,03% 7,01%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 85,48% 49,22% 83,09% 91,48% 77,29% 43,79% 110,33% 85,51% 37,42% 16,60%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 176,38% 172,92% 141,91% 95,42% 46,04% 20,38% -12,86% -11,91% -62,58% -2,96%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 88,20% 89,42% 79,62% 65,55% 57,92% 48,85% 44,74% 33,10% 8,40% 31,49%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 745,99% 1 329,63% 308,42% 191,24% 137,84% 116,59% 91,49% 92,77% 68,25% 98,12%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...