Visa allt om personlig engagerad arbetsmiljöpartner i väst AB
Visa allt om personlig engagerad arbetsmiljöpartner i väst AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 39 435 34 750 25 869 22 436 19 480 15 837 10 851 7 115 7 170 8 332
Övrig omsättning 657 558 298 2 151 1 806 2 498 2 344 139 180 1
Rörelseresultat (EBIT) 1 834 2 565 377 2 017 175 1 313 -140 -231 216 1 075
Resultat efter finansnetto 1 826 2 554 342 2 006 164 1 272 -215 -185 196 1 075
Årets resultat 1 389 1 968 252 1 541 100 1 024 -215 -185 136 768
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 688 816 617 625 627 375 583 407 734 148
Omsättningstillgångar 11 450 8 647 7 494 7 046 6 177 4 152 3 355 1 947 1 106 2 504
Tillgångar 12 138 9 463 8 112 7 672 6 804 4 527 3 938 2 354 1 839 2 652
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 546 2 357 389 2 637 1 096 1 296 272 293 672 937
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 333 1 436 0 1 500 0 542 527 0 0
Kortfristiga skulder 9 592 6 773 6 287 5 035 4 208 3 231 3 124 1 535 1 167 1 715
Skulder och eget kapital 12 138 9 463 8 112 7 672 6 804 4 527 3 938 2 354 1 839 2 652
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 1 288 1 251 1 506 1 496 997
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 14 171 10 770 9 134 8 638 3 799 3 267 949 142 311
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - 5 601 4 441 3 726 3 356 2 001 2 070 1 021 1 012 687
Utdelning till aktieägare 1 400 1 200 0 1 500 0 300 0 0 0 400
Omsättning 40 092 35 308 26 167 24 587 21 286 18 335 13 195 7 254 7 350 8 333
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 34 31 27 23 19 15 15 6 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 160 1 121 958 975 1 025 1 056 723 1 186 2 390 2 777
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 685 666 586 591 699 574 511 659 971 764
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 989 2 689 535 2 162 385 1 521 72 -124 288 1 089
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,48% 34,33% 15,30% 15,17% 23,00% 45,95% 52,51% -0,77% -13,95% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,11% 27,13% 4,66% 26,29% 2,62% 29,03% -3,56% -5,95% 11,80% 40,65%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,65% 7,39% 1,46% 8,99% 0,91% 8,30% -1,29% -1,97% 3,03% 12,94%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 76,94% 80,33% 77,88% 79,08% 79,44% 70,31% 72,49% 69,14% 59,68% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 4,71% 5,39% 4,67% 8,96% 10,11% 5,82% 2,13% 5,79% -0,85% 9,47%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 20,98% 24,91% 4,80% 34,37% 16,11% 28,63% 6,91% 12,45% 36,54% 35,33%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 110,58% 116,67% 107,52% 129,59% 131,39% 119,68% 88,64% 89,06% 94,77% 146,01%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...