Visa allt om Process & Elmontage i Kalix AB
Visa allt om Process & Elmontage i Kalix AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 15 810 16 263 12 737 15 620 9 908 6 579 7 806 4 779 9 919 7 670
Övrig omsättning 53 126 13 51 2 - 103 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 997 604 509 533 574 -192 1 073 -48 1 351 572
Resultat efter finansnetto 996 676 510 555 566 -192 1 068 -60 1 306 588
Årets resultat 1 178 624 486 350 279 -65 599 -52 667 294
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 099 2 216 1 643 989 576 462 360 365 285 187
Omsättningstillgångar 4 698 4 718 3 265 3 425 3 418 2 710 3 069 1 854 2 670 3 347
Tillgångar 6 797 6 934 4 908 4 415 3 995 3 172 3 429 2 219 2 955 3 534
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 890 1 713 1 689 1 203 853 1 173 1 239 760 812 745
Obeskattade reserver 252 782 901 1 028 970 796 958 696 706 369
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 240 0 0 0 198 1 1 1 0
Kortfristiga skulder 3 655 4 200 2 318 2 184 2 172 1 005 1 232 762 1 436 2 420
Skulder och eget kapital 6 797 6 934 4 908 4 415 3 995 3 172 3 429 2 219 2 955 3 534
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 1 083 1 092 930 873 1 533
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 330 5 687 4 422 4 905 3 649 1 695 1 815 1 355 3 655 2 076
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 996 1 914 1 903 1 627 1 120 789 846 687 1 476 1 494
Utdelning till aktieägare 0 0 600 0 0 0 0 120 0 300
Omsättning 15 863 16 389 12 750 15 671 9 910 6 579 7 909 4 779 9 919 7 670
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 14 15 13 14 11 8 9 5 13 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 129 1 084 980 1 116 901 822 867 956 763 767
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 575 552 529 496 525 509 492 685 497 573
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 173 692 590 577 592 -168 1 104 -2 1 401 607
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,79% 27,68% -18,46% 57,65% 50,60% -15,72% 63,34% -51,82% 29,32% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,67% 9,76% 10,41% 12,59% 14,37% -5,99% 31,32% -1,76% 46,73% 16,64%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,31% 4,16% 4,01% 3,56% 5,79% -2,89% 13,76% -0,82% 13,92% 7,67%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 74,69% 71,14% 74,52% 56,48% 76,79% 74,05% 80,23% 86,50% 91,00% 90,66%
Rörelsekapital/omsättning 6,60% 3,19% 7,44% 7,94% 12,58% 25,92% 23,53% 22,85% 12,44% 12,09%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 45,41% 33,50% 48,73% 44,41% 39,25% 55,47% 56,72% 56,83% 44,68% 28,60%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 123,37% 109,71% 135,16% 149,27% 140,79% 258,51% 240,67% 219,95% 181,69% 136,49%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...