Visa allt om Leksands Pub & Bistro AB
Visa allt om Leksands Pub & Bistro AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 2 728 2 924 2 328 1 813 1 719 2 322 2 531 2 615 2 883 3 275
Övrig omsättning - 2 9 34 48 78 7 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -123 55 53 -51 -215 36 -27 46 -79 28
Resultat efter finansnetto -140 41 29 -72 -223 25 -36 32 -99 -8
Årets resultat -140 41 29 -72 -223 25 -36 32 -99 -8
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 20 11 20 32 57 91 126 252 426 616
Omsättningstillgångar 281 379 364 241 201 282 314 301 217 313
Tillgångar 301 390 384 273 257 373 440 553 644 929
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -283 -143 -184 -213 -141 83 57 93 62 60
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 155 120 200 200 0 0 20 120 130 283
Kortfristiga skulder 429 414 367 285 398 291 363 340 452 587
Skulder och eget kapital 301 390 384 273 257 373 440 553 644 929
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 168 120 120 202
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 809 562 411 436 562 486 399 623 587
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 226 148 95 103 118 114 146 235 249
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 728 2 926 2 337 1 847 1 767 2 400 2 538 2 615 2 883 3 275
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 4 3 3 4 4 3 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 455 487 582 604 573 581 633 872 577 655
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 177 173 179 166 185 171 193 221 198 216
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -115 64 65 -26 -181 82 134 235 111 211
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,70% 25,60% 28,41% 5,47% -25,97% -8,26% -3,21% -9,30% -11,97% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -40,86% 14,10% 13,80% -18,68% -83,66% 9,65% -6,14% 8,32% -12,27% 3,01%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -4,51% 1,88% 2,28% -2,81% -12,51% 1,55% -1,07% 1,76% -2,74% 0,85%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 58,36% 59,17% 58,59% 55,76% 55,26% 57,19% 57,45% 57,13% 59,87% 60,73%
Rörelsekapital/omsättning -5,43% -1,20% -0,13% -2,43% -11,46% -0,39% -1,94% -1,49% -8,15% -8,37%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -94,02% -36,67% -47,92% -78,02% -54,86% 22,25% 12,95% 16,82% 9,63% 6,46%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 44,52% 75,60% 73,57% 53,68% 28,39% 62,89% 62,26% 65,59% 28,76% 37,48%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...