Visa allt om LindaLisa Carlsson artdirection AB
Visa allt om LindaLisa Carlsson artdirection AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 241 1 528 1 758 355 560 761 2 481 1 866 1 474 1 681
Övrig omsättning - - 18 - - 17 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -527 421 549 -393 -251 194 1 026 626 550 732
Resultat efter finansnetto -528 405 545 -377 -323 251 873 727 550 741
Årets resultat -95 223 337 -12 -25 148 364 367 286 387
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 997 1 476 1 194 1 017 861 92 140 148 41 25
Omsättningstillgångar 59 639 608 253 761 2 012 2 443 1 777 1 517 1 258
Tillgångar 1 056 2 115 1 802 1 270 1 622 2 104 2 584 1 925 1 558 1 283
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 004 1 299 1 201 988 1 001 1 025 1 178 933 666 529
Obeskattade reserver 0 433 324 198 563 891 836 551 343 200
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 48 384 278 83 58 188 570 440 549 553
Skulder och eget kapital 1 056 2 115 1 802 1 270 1 622 2 104 2 584 1 925 1 558 1 283
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 504 - - 0 446 483 455 385
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 194 456 0 244 282 84 181 30 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 202 290 288 228 222 138 324 305 188 177
Utdelning till aktieägare 100 200 125 125 0 0 200 120 100 150
Omsättning 241 1 528 1 776 355 560 778 2 481 1 866 1 474 1 681
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 241 1 528 1 758 355 560 761 1 241 1 866 1 474 1 681
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 414 765 796 472 508 203 472 824 644 669
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -527 424 572 -363 -215 234 1 068 648 562 739
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -84,23% -13,08% 395,21% -36,61% -26,41% -69,33% 32,96% 26,59% -12,31% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -49,91% 19,91% 30,47% -26,06% -14,61% 21,06% 39,71% 37,82% 35,30% 57,83%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -218,67% 27,55% 31,23% -93,24% -42,32% 58,21% 41,35% 39,01% 37,31% 44,14%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 4,56% 16,69% 18,77% 47,89% 125,54% 239,68% 75,49% 71,65% 65,67% 41,94%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 95,08% 77,39% 80,67% 89,29% 87,30% 79,93% 69,43% 69,08% 58,60% 52,46%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 122,92% 166,41% 218,71% 304,82% 1 312,07% 1 070,21% 428,60% 403,86% 276,32% 227,49%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...