Visa allt om Mentor Vision AB
Visa allt om Mentor Vision AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 19 507 8 034 2 437 1 440 2 201 2 400 2 382 2 212 2 380 2 325
Övrig omsättning 23 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -175 225 27 60 80 59 39 37 24 13
Resultat efter finansnetto -222 195 10 28 45 36 16 11 13 9
Årets resultat -222 158 14 13 1 20 2 1 5 2
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 39 151 261 376 491 245 324 388 116 137
Omsättningstillgångar 4 560 2 279 688 422 507 477 443 407 531 371
Tillgångar 4 599 2 429 949 797 998 722 767 795 647 508
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 092 315 158 144 131 130 110 108 107 102
Obeskattade reserver 0 0 15 24 24 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 44 150 255 421 166 285 341 83 122
Kortfristiga skulder 3 506 2 070 627 374 422 427 371 346 457 284
Skulder och eget kapital 4 599 2 429 949 797 998 722 767 795 647 508
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 0 1 210 1 255 1 151 1 371 1 354
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 633 660 604 940 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - 0 -
Sociala kostnader - 671 380 362 555 688 687 659 713 691
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 19 530 8 034 2 437 1 440 2 201 2 400 2 382 2 212 2 380 2 325
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 4 1 1 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 167 2 009 2 437 1 440 1 101 1 200 1 191 1 106 1 190 1 163
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 824 584 1 060 995 744 921 950 886 1 027 999
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -117 336 141 175 222 154 130 83 54 22
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 142,81% 229,67% 69,24% -34,58% -8,29% 0,76% 7,69% -7,06% 2,37% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -3,81% 9,30% 2,85% 7,53% 8,02% 8,17% 5,08% 4,65% 3,71% 2,56%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,90% 2,81% 1,11% 4,17% 3,63% 2,46% 1,64% 1,67% 1,01% 0,56%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 61,51% 42,74% 55,97% 98,54% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 5,40% 2,60% 2,50% 3,33% 3,86% 2,08% 3,02% 2,76% 3,11% 3,74%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 23,74% 12,97% 17,88% 20,29% 14,90% 18,01% 14,34% 13,58% 16,54% 20,08%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 120,51% 100,48% 109,73% 112,83% 120,14% 111,71% 119,41% 117,63% 116,19% 130,63%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...