Visa allt om City Dental i Stockholm AB
Visa allt om City Dental i Stockholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 88 603 91 313 89 224 87 252 81 647 77 137 72 728 71 359 79 441 62 100
Övrig omsättning 62 39 31 27 15 16 13 11 - -
Rörelseresultat (EBIT) 9 614 10 564 11 365 10 156 6 598 6 073 4 418 1 225 8 241 -1 503
Resultat efter finansnetto 9 619 10 557 11 361 10 145 6 540 5 973 4 264 1 166 8 194 -1 836
Årets resultat 7 439 8 204 8 789 7 866 5 053 4 364 3 086 778 5 950 -1 369
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 172 6 073 4 975 4 721 5 431 6 421 5 998 6 622 7 089 6 821
Omsättningstillgångar 9 015 10 682 12 168 11 731 7 814 8 611 7 084 6 016 7 780 4 546
Tillgångar 15 187 16 755 17 143 16 452 13 245 15 031 13 082 12 637 14 869 11 367
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 841 8 602 9 099 8 210 5 544 4 691 4 827 1 741 6 263 1 532
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Kortfristiga skulder 7 346 8 153 8 045 8 243 7 702 10 340 8 255 10 897 8 606 9 828
Skulder och eget kapital 15 187 16 755 17 143 16 452 13 245 15 031 13 082 12 637 14 869 11 367
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 522 360 360 - 0 0 - 360 365 363
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 22 026 21 135 20 269 20 976 21 801 21 760 20 522 21 984 22 196 20 175
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 8 015 7 406 5 764 7 093 7 489 7 392 6 887 728 7 540 6 522
Utdelning till aktieägare 6 900 8 200 8 700 7 900 5 200 4 200 3 000 0 3 900 0
Omsättning 88 665 91 352 89 255 87 279 81 662 77 153 72 741 71 370 79 441 62 100
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 65 66 59 65 70 72 72 78 75 70
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 363 1 384 1 512 1 342 1 166 1 071 1 010 915 1 059 887
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 489 458 485 449 435 422 398 399 417 393
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 11 371 12 120 12 756 11 609 8 538 7 469 5 747 3 046 9 643 -482
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,97% 2,34% 2,26% 6,86% 5,85% 6,06% 1,92% -10,17% 27,92% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 63,42% 63,05% 66,30% 61,73% 49,82% 40,40% 33,77% 9,69% 55,42% -13,17%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,87% 11,57% 12,74% 11,64% 8,08% 7,87% 6,07% 1,72% 10,37% -2,41%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 89,26% 88,69% 89,08% 89,42% 89,40% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 67,18%
Rörelsekapital/omsättning 1,88% 2,77% 4,62% 4,00% 0,14% -2,24% -1,61% -6,84% -1,04% -8,51%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 51,63% 51,34% 53,08% 49,90% 41,86% 31,21% 36,90% 13,78% 42,12% 13,48%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 81,05% 93,81% 113,54% 104,00% 57,45% 47,54% 51,87% 30,39% 61,65% 36,69%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...