Visa allt om Djurgårdens Elitfotboll AB
Visa allt om Djurgårdens Elitfotboll AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 108 651 138 405 85 810 92 182 75 466 80 487 63 170 49 552 71 356 95 822
Övrig omsättning 400 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 520 36 178 -2 990 1 115 -25 063 -5 769 -22 080 -31 355 -16 130 -12 774
Resultat efter finansnetto -1 738 35 823 -3 346 734 -25 380 -5 730 -22 402 -31 456 -16 069 -12 506
Årets resultat -1 741 35 809 -3 309 360 -25 394 -5 349 -22 945 -32 805 -16 086 -12 660
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 72 006 51 738 42 161 39 172 17 207 19 417 6 566 14 898 23 155 2 821
Omsättningstillgångar 36 508 36 119 35 881 29 300 14 280 20 578 15 866 16 456 23 388 24 818
Tillgångar 108 514 87 857 78 042 68 472 31 489 39 996 22 432 31 355 46 543 27 639
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 32 392 36 770 3 836 1 644 1 284 10 504 1 040 3 261 12 922 1 024
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 48 725 28 367 26 369 26 920 0 0 481 481 696 741
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 27 397 22 720 47 836 39 907 30 205 29 491 20 911 27 613 32 925 25 874
Skulder och eget kapital 108 514 87 857 78 042 68 472 31 489 39 996 22 432 31 355 46 543 27 639
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 989 956 - 1 200 593 0 0 1 171 1 423 1 399
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 34 763 33 699 28 677 30 666 33 064 30 854 28 326 27 708 34 809 33 412
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - 0
Sociala kostnader 26 775 14 548 12 691 10 785 10 729 10 816 10 152 11 970 10 519 18 508
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 109 051 138 405 85 810 92 182 75 466 80 487 63 170 49 552 71 356 95 822
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 46 46 44 41 50 51 46 47 53 56
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 362 3 009 1 950 2 248 1 509 1 578 1 373 1 054 1 346 1 711
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 358 1 090 962 1 023 896 850 851 886 903 983
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 558 40 509 -486 2 052 -19 436 2 -13 748 -21 881 -13 988 -11 545
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -21,50% 61,29% -6,91% 22,15% -6,24% 27,41% 27,48% -30,56% -25,53% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,33% 41,19% -3,79% 1,69% -79,41% -14,22% -98,07% -99,98% -34,48% -44,87%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,33% 26,15% -3,45% 1,25% -33,13% -7,07% -34,83% -63,26% -22,49% -12,94%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 97,01% 94,43% 95,90% 94,41% 95,09% 95,84% 95,60% 95,60% 95,84%
Rörelsekapital/omsättning 8,39% 9,68% -13,93% -11,51% -21,10% -11,07% -7,99% -22,52% -13,37% -1,10%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 29,85% 41,85% 4,92% 2,40% 4,08% 26,26% 4,64% 10,40% 27,76% 3,70%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 133,26% 143,85% 69,34% 63,32% 37,38% 59,88% 63,84% 50,60% 64,05% 82,20%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 * 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 85 070 110 744 60 130 69 105 48 897 55 364 44 370 35 229 48 646 71 993
Övrig omsättning 400 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -14 956 25 034 -9 836 -1 334 -32 750 -15 221 -26 124 -31 451 -21 001 -16 193
Resultat efter finansnetto -15 249 24 676 -10 187 -1 701 -33 073 -15 221 -18 661 -31 536 -20 957 -16 114
Årets resultat -1 702 35 900 -3 322 2 287 -27 346 -10 102 -16 497 -33 094 -20 968 -16 261
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 * 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 78 916 - 47 418 43 972 22 259 25 296 13 317 21 601 27 276 4 951
Omsättningstillgångar 32 882 - 25 966 25 796 8 234 16 874 14 746 13 296 17 974 20 177
Tillgångar 111 798 - 73 383 69 768 30 493 42 170 28 063 34 896 45 250 25 128
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 39 019 - 10 334 8 156 5 869 17 042 6 192 7 866 15 407 1 710
Obeskattade reserver 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 48 725 - 25 665 26 289 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 24 055 - 37 383 35 324 24 624 25 128 21 870 27 030 29 843 23 418
Skulder och eget kapital 111 798 - 73 383 69 768 30 493 42 170 28 063 34 896 45 250 25 128
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12 *
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 989 956 - 1 200 593 1 020 0 742 881 871
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 33 493 32 007 26 829 28 332 30 049 29 564 27 053 26 410 32 363 29 936
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - 0
Sociala kostnader 26 242 13 865 11 954 9 921 9 608 10 048 9 724 11 399 9 626 17 402
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 85 470 110 744 60 130 69 105 48 897 55 364 44 370 35 229 48 646 71 993
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 43 43 41 38 50 47 43 42 44 46
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 978 2 575 1 467 1 819 978 1 178 1 032 839 1 106 1 565
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 410 1 110 968 1 019 814 856 870 937 998 1 076
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -9 405 28 835 -7 860 -927 -27 856 -9 534 -17 841 -24 411 -20 790 -16 162
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -23,18% 84,17% -12,99% 41,33% -11,68% 24,78% 25,95% -27,58% -32,43% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -13,38% - -13,36% -1,87% -107,29% -36,03% -66,26% -90,10% -46,27% -63,74%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -17,58% 22,61% -16,31% -1,89% -66,91% -27,44% -41,91% -89,25% -43,04% -22,25%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 10,38% 0,00% -18,99% -13,79% -33,52% -14,91% -16,06% -38,98% -24,40% -4,50%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 34,90% - 14,08% 11,69% 19,25% 40,41% 22,06% 22,54% 34,05% 6,81%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 136,70% - 69,46% 73,03% 33,44% 67,15% 67,43% 49,19% 60,23% 86,16%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2016-12 : Balansräkning saknas
mer information

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...