Visa allt om Petrus Birgersson Bygg & Inredning AB
Visa allt om Petrus Birgersson Bygg & Inredning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 11 596 11 599 10 464 9 436 9 002 6 385 4 352 3 428 7 208 1 324
Övrig omsättning 52 50 - - 23 - 1 - 6 -
Rörelseresultat (EBIT) 859 426 145 -67 465 795 169 109 240 15
Resultat efter finansnetto 859 426 148 -53 475 796 170 113 236 15
Årets resultat 476 326 100 -7 253 429 123 81 127 11
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 155 111 270 204 194 196 112 176 232 71
Omsättningstillgångar 3 636 2 967 2 652 2 141 3 135 2 290 1 041 1 142 585 4 186
Tillgångar 3 791 3 078 2 923 2 346 3 329 2 486 1 153 1 318 817 4 257
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 064 1 088 762 812 969 816 488 364 283 158
Obeskattade reserver 558 328 328 328 387 264 59 59 59 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 10 53 0
Kortfristiga skulder 2 169 1 663 1 833 1 206 1 973 1 406 607 885 421 4 100
Skulder och eget kapital 3 791 3 078 2 923 2 346 3 329 2 486 1 153 1 318 817 4 257
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - - 360 360 332 296 315 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 791 3 093 2 756 2 755 1 721 1 147 565 38 47 230
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 950 898 843 876 565 376 234 148 186 236
Utdelning till aktieägare 0 0 0 150 150 100 100 0 0 0
Omsättning 11 648 11 649 10 464 9 436 9 025 6 385 4 353 3 428 7 214 1 324
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 9 9 8 7 5 4 2 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 450 1 289 1 163 1 180 1 286 1 277 1 088 1 714 7 208 662
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 480 457 410 466 388 391 324 250 580 391
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 865 432 153 -57 483 830 213 165 293 33
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,03% 10,85% 10,89% 4,82% 40,99% 46,71% 26,95% -52,44% 444,41% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 22,69% 13,94% 5,17% -2,09% 14,33% 32,06% 14,74% 8,88% 29,62% 0,35%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,42% 3,70% 1,44% -0,52% 5,30% 12,48% 3,91% 3,41% 3,36% 1,13%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 49,53% 47,56% 46,21% 49,92% 43,91% 54,14% 44,62% 27,04% 16,00% 81,12%
Rörelsekapital/omsättning 12,65% 11,24% 7,83% 9,91% 12,91% 13,84% 9,97% 7,50% 2,28% 6,50%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 39,55% 43,66% 34,82% 44,92% 37,68% 40,65% 46,10% 30,84% 39,84% 3,71%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 167,63% 178,41% 144,68% 177,53% 158,90% 162,87% 171,50% 129,04% 138,95% 20,71%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...