Visa allt om Pen - tec AB
Visa allt om Pen - tec AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 193 0 47 2 363 6 025 3 620 5 483 2 499 2 965
Övrig omsättning - 66 - 53 196 - - - - 77
Rörelseresultat (EBIT) -4 88 -164 25 -376 440 185 907 329 -90
Resultat efter finansnetto -4 88 -169 18 2 563 473 234 841 301 -299
Årets resultat 0 -9 0 155 2 886 226 59 562 301 393
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 25 25 25 25 25 97 138 95 120 38
Omsättningstillgångar 481 569 1 110 1 561 4 190 2 891 2 256 2 076 1 642 1 590
Tillgångar 506 594 1 135 1 586 4 215 2 988 2 393 2 171 1 762 1 628
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 485 485 495 495 3 140 1 254 1 028 968 406 475
Obeskattade reserver 0 85 85 171 171 278 140 42 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 44 0 42 92 142 192 94 181
Kortfristiga skulder 20 23 511 920 863 1 364 1 084 969 1 262 972
Skulder och eget kapital 506 594 1 135 1 586 4 215 2 988 2 393 2 171 1 762 1 628
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 83 147 208 382
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 247 797 296 92 60 86
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 63 296 142 59 83 168
Utdelning till aktieägare 350 0 0 0 2 800 1 000 0 0 0 370
Omsättning 0 259 0 100 2 559 6 025 3 620 5 483 2 499 3 042
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 0 0 1 2 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - 2 363 3 013 1 810 5 483 2 499 2 965
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - 307 556 312 396 412 694
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -4 88 -164 25 -368 481 232 940 347 -77
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% - -100,00% -98,01% -60,78% 66,44% -33,98% 119,41% -15,72% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - 14,81% - 1,89% 61,95% 17,50% 12,04% 41,78% 18,67% -5,16%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - 45,60% - 63,83% 110,50% 8,68% 7,96% 16,54% 13,17% -2,83%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 100,00% - 100,00% 59,63% 60,05% 69,70% 60,70% 77,27% 57,44%
Rörelsekapital/omsättning - 282,90% - 1 363,83% 140,80% 25,34% 32,38% 20,19% 15,21% 20,84%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 95,85% 92,81% 49,45% 39,16% 77,49% 48,82% 47,27% 45,98% 23,04% 29,18%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2 405,00% 2 473,91% 217,22% 169,67% 485,52% 160,78% 85,61% 152,01% 49,76% 119,86%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...