Visa allt om Fort Knox Förvaring AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 100 196 102 448 94 055 644 715 971 583 1 251 792 890 514 489 913 324 799 383 888
Övrig omsättning - 42 074 27 037 853 303 12 671 - 59 578 210 033 289 476 -
Rörelseresultat (EBIT) -49 610 8 731 -81 147 868 878 95 964 64 597 130 436 264 634 315 519 112 724
Resultat efter finansnetto 88 831 108 178 51 576 946 917 114 387 95 666 171 257 289 611 322 736 119 631
Årets resultat 78 719 95 565 22 096 950 808 81 038 77 936 145 475 234 510 261 415 90 057
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 913 833 2 385 977 1 912 785 4 159 054 4 334 711 3 650 306 3 035 898 2 376 711 2 164 220 2 640 688
Omsättningstillgångar 138 429 65 381 436 535 583 608 340 852 583 119 483 530 719 872 330 886 213 491
Tillgångar 3 052 262 2 451 358 2 349 320 4 742 663 4 675 564 4 233 425 3 519 428 3 096 583 2 495 106 2 854 179
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 331 318 2 252 007 2 181 142 2 605 417 1 979 980 1 814 583 1 765 822 1 649 390 1 440 881 920 764
Minoritetsintressen 158 270 0 0 0 0 131 507 121 916 103 208 101 766 123 822
Avsättningar (tkr) 0 2 095 2 095 193 428 9 084 15 565 13 338 13 929 17 723 33 275
Långfristiga skulder 531 660 144 946 145 264 1 633 378 2 478 095 1 989 131 1 439 305 1 200 500 859 828 1 692 133
Kortfristiga skulder 31 014 52 310 20 819 310 440 208 405 282 639 179 047 129 556 74 908 84 185
Skulder och eget kapital 3 052 262 2 451 358 2 349 320 4 742 663 4 675 564 4 233 425 3 519 428 3 096 583 2 495 106 2 854 179
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 3 612 4 493 3 606 7 892 9 456 7 708 8 188 6 549 5 534 4 992
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - 0 - - 0
Löner till övriga anställda 35 347 30 905 30 727 58 383 51 274 37 622 32 364 31 682 26 569 28 821
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 18 142 14 094 13 900 29 055 25 357 19 771 18 500 16 087 12 887 13 652
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 100 196 144 522 121 092 1 498 018 984 254 1 251 792 950 092 699 946 614 275 383 888
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 84 79 81 162 139 107 100 115 102 107
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 193 1 297 1 161 3 980 6 990 11 699 8 905 4 260 3 184 3 588
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 680 626 595 588 619 608 591 472 441 444
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -26 752 30 189 -62 170 884 962 102 517 90 081 155 142 285 232 337 836 141 353
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,20% 8,92% -85,41% -33,64% -22,38% 40,57% 81,77% 50,84% -15,39% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,98% 4,97% 2,33% 20,55% 3,60% 3,62% 5,87% 11,45% 16,37% 5,47%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 90,87% 119,03% 58,09% 151,17% 17,34% 12,23% 23,18% 72,40% 125,74% 40,65%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 223,90% -18,42% -19,09% 14,97% 12,02% 8,35% 10,47% 17,30% 18,43% 37,46%
Rörelsekapital/omsättning 107,20% 12,76% 441,99% 42,37% 13,63% 24,00% 34,19% 120,49% 78,81% 33,68%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 76,38% 91,87% 92,84% 54,94% 42,35% 42,86% 50,17% 53,26% 57,75% 32,26%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 438,84% 120,25% 2 085,86% 175,28% 152,21% 204,16% 267,69% 523,10% 440,96% 252,79%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 15 616 14 907 14 538 2 174 1 728 1 777 1 727 1 659 787 556
Övrig omsättning - 42 093 - - - - 2 200 1 782 40 -
Rörelseresultat (EBIT) -34 519 18 276 -25 545 -14 348 -8 939 -5 965 -4 775 -3 004 -16 -315
Resultat efter finansnetto 103 886 62 082 919 623 538 815 417 49 817 34 050 209 581 391 105 28 918
Årets resultat 44 448 63 303 908 743 541 260 -114 44 786 25 943 204 968 383 602 20 320
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 394 096 2 921 906 2 502 242 2 110 798 1 246 437 971 309 1 098 102 911 714 1 173 640 753 274
Omsättningstillgångar 475 310 58 166 433 051 496 947 226 991 481 601 380 545 568 009 130 730 179 489
Tillgångar 2 869 406 2 980 072 2 935 293 2 607 745 1 473 428 1 452 910 1 478 647 1 479 723 1 304 370 932 763
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 272 303 2 227 854 2 189 251 1 920 310 1 417 050 1 449 346 1 451 399 1 475 118 1 296 210 924 408
Obeskattade reserver 0 0 0 0 2 074 2 074 2 074 1 338 0 614
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 516 417 708 333 710 077 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 80 687 43 885 35 965 687 435 54 304 1 490 25 174 3 267 8 160 7 741
Skulder och eget kapital 2 869 406 2 980 072 2 935 293 2 607 745 1 473 428 1 452 910 1 478 647 1 479 723 1 304 370 932 763
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 2 318 1 950 1 760 1 560 960 1 645 1 560 1 560 300 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 2 499 1 259 1 186 1 388 1 251 910 1 017 735 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 5 208 1 446 1 446 1 366 1 158 1 212 1 201 1 024 60 62
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 26 59
Omsättning 15 616 57 000 14 538 2 174 1 728 1 777 3 927 3 441 827 556
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 3 3 3 3 3 3 3 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 603 4 969 4 846 725 576 592 576 553 787 556
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 671 1 552 1 464 1 438 1 123 1 256 1 259 1 106 360 362
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -28 117 24 982 -18 847 -12 931 -8 198 -5 296 -4 106 -2 335 -3 -283
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,76% 2,54% 568,72% 25,81% -2,76% 2,90% 4,10% 110,80% 41,55% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,70% 2,64% 32,35% 20,87% 0,73% 3,81% 2,30% 17,39% 30,07% 3,31%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 679,48% 527,63% 6 532,18% 25 029,25% 624,83% 3 112,77% 1 971,80% 15 509,04% 49 830,75% 5 560,97%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. -57,38% -66,91% -79,58% 14,63% 57,12% 62,35% 61,26% 59,67% 98,35% 94,24%
Rörelsekapital/omsättning 2 527,04% 95,80% 2 731,37% -8 762,10% 9 993,46% 27 018,06% 20 577,36% 34 041,11% 15 574,33% 30 889,93%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 79,19% 74,76% 74,58% 73,64% 96,28% 99,87% 98,26% 99,76% 99,37% 99,15%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 589,08% 132,54% 1 204,09% 72,29% 418,00% 32 322,21% 1 511,66% 17 386,26% 1 602,08% 2 318,68%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...