Visa allt om Data Finess i Markaryd AB
Visa allt om Data Finess i Markaryd AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 3 362 5 115 4 824 6 458 4 886 6 159 4 702 4 786 6 058 5 186
Övrig omsättning 1 2 107 261 288 2 38 94 164 194
Rörelseresultat (EBIT) 37 40 63 58 89 82 124 -4 89 21
Resultat efter finansnetto 2 4 14 1 9 37 85 -44 44 6
Årets resultat 7 7 10 3 22 2 67 -17 13 4
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 198 145 160 178 217 193 146 147 172
Omsättningstillgångar 1 280 1 563 1 722 1 892 2 251 2 051 1 408 954 1 003 1 405
Tillgångar 1 280 1 761 1 866 2 052 2 430 2 268 1 601 1 101 1 150 1 576
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 169 162 155 145 142 120 118 51 68 55
Obeskattade reserver 0 8 12 12 15 38 0 0 26 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 782 947 751 804 1 295 1 397 1 084 646 515 619
Kortfristiga skulder 329 645 948 1 091 977 713 399 404 541 902
Skulder och eget kapital 1 280 1 761 1 866 2 052 2 430 2 268 1 601 1 101 1 150 1 576
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 481 440 348 442 436
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 744 974 975 1 096 916 225 105 249 284 260
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 263 302 376 392 290 189 183 211 301 245
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 363 5 117 4 931 6 719 5 174 6 161 4 740 4 880 6 222 5 380
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 3 4 4 4 4 6 4 5 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 681 1 705 1 206 1 615 1 222 1 540 784 1 197 1 212 864
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 506 435 331 366 302 229 121 205 213 160
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 42 72 78 77 128 129 163 35 126 33
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -34,27% 6,03% -25,30% 32,17% -20,67% 30,99% -1,76% -21,00% 16,81% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,89% 2,39% 3,38% 2,83% 3,66% 5,69% 7,81% -0,36% 7,91% 1,33%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,10% 0,82% 1,31% 0,90% 1,82% 2,09% 2,66% -0,08% 1,50% 0,40%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 45,15% 39,32% 38,87% 31,03% 34,55% 31,69% 31,52% 30,82% 27,30% 26,73%
Rörelsekapital/omsättning 28,29% 17,95% 16,04% 12,40% 26,07% 21,72% 21,46% 11,49% 7,63% 9,70%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 13,20% 9,55% 8,81% 7,50% 6,30% 6,53% 7,37% 4,63% 7,54% 3,49%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 85,71% 43,88% 49,89% 22,36% 47,39% 42,92% 65,91% 57,43% 64,33% 77,05%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...