Visa allt om Ankarstocken Fastigheter AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 12 090 11 639 11 367 11 304 11 073 10 921 10 590 10 349 10 015 9 597
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 43 20 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 4 567 3 041 3 793 4 496 2 398 4 032 3 233 4 540 3 915 1 344
Resultat efter finansnetto 4 235 2 794 4 041 4 841 4 964 3 445 2 258 3 957 3 059 504
Årets resultat 0 0 0 0 41 -1 105 -1 042 2 289 1 971 124
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 114 785 108 447 101 348 104 507 107 248 66 882 72 297 37 405 38 457 39 508
Omsättningstillgångar 1 103 10 194 9 047 8 811 9 987 2 485 857 2 350 4 192 1 896
Tillgångar 115 887 118 641 110 395 113 318 117 234 69 367 73 155 39 755 42 648 41 404
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 675 9 675 9 675 9 675 9 675 9 635 10 740 4 749 4 260 1 182
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 1 000 2 725 1 755 1 375
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 7 033 7 202 8 813
Långfristiga skulder 103 355 102 318 95 751 99 016 103 609 56 647 57 545 23 136 27 238 27 800
Kortfristiga skulder 2 858 6 648 4 969 4 627 3 951 3 086 3 869 2 111 2 193 2 235
Skulder och eget kapital 115 887 118 641 110 395 113 318 117 234 69 367 73 155 39 755 42 648 41 404
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 170 314 138 125 126
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - - - - - 66 79 53 44 46
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 1 800 300
Omsättning 12 090 11 639 11 367 11 304 11 073 10 921 10 633 10 369 10 015 9 597
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 11 367 11 304 11 073 10 921 10 590 10 349 10 015 9 597
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 12 200 201 236 392 205 170 171
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 619 4 093 4 845 5 548 3 450 5 084 4 285 5 592 4 967 2 396
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,87% 2,39% 0,56% 2,09% 1,39% 3,13% 2,33% 3,33% 4,36% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,69% 3,30% 4,16% 4,69% 4,52% 6,34% 4,75% 11,49% 9,25% 3,28%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 44,99% 33,64% 40,39% 47,05% 47,84% 40,30% 32,80% 44,12% 39,38% 14,16%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -14,52% 30,47% 35,88% 37,01% 54,51% -5,50% -28,44% 2,31% 19,96% -3,53%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 8,35% 8,15% 8,76% 8,54% 8,25% 13,89% 15,75% 17,29% 13,02% 5,30%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 38,59% 153,34% 182,07% 190,43% 252,77% 80,52% 22,15% 111,32% 191,15% 84,83%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...