Visa allt om Prenova Bygg och Projektutveckling AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Nettoomsättning 113 173 112 808 358 957 301 341 243 176 156 676 95 746 64 681 61 435 43 573
Övrig omsättning 2 269 439 3 081 4 897 1 321 328 203 0 72 0
Rörelseresultat (EBIT) 9 608 6 761 -25 070 -3 290 -2 849 3 654 5 847 -2 180 2 774 2 436
Resultat efter finansnetto 9 633 6 646 -25 158 11 330 -3 015 8 106 5 842 -2 208 2 773 2 410
Årets resultat 6 771 5 025 -18 512 11 330 -2 418 6 875 3 971 -914 1 518 1 344
Balansräkningar (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 329 9 082 8 131 1 354 3 359 1 077 558 129 100 0
Omsättningstillgångar 29 762 22 638 30 428 76 845 56 854 34 386 23 333 8 567 13 739 6 331
Tillgångar 34 092 31 720 38 559 78 199 60 214 35 464 23 892 8 695 13 839 6 331
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 16 379 12 607 7 583 22 094 8 764 12 182 6 107 2 136 3 050 1 992
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 1 294 594
Avsättningar (tkr) 0 0 0 363 240 300 400 0 42 0
Långfristiga skulder 0 0 0 27 133 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 17 713 19 113 30 976 55 715 51 077 22 982 17 385 6 559 9 453 3 745
Skulder och eget kapital 34 092 31 720 38 559 78 199 60 214 35 464 23 892 8 695 13 839 6 331
Löner & utdelning (tkr)
2021-08
2020-08
2019-08
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
Löner till styrelse & VD 738 717 2 145 2 357 0 - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 20 589 19 739 47 038 36 221 24 130 17 754 13 019 9 898 8 188 4 277
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 0 - 0 - - -
Sociala kostnader 8 748 7 994 19 981 15 384 10 868 6 930 5 213 4 035 2 679 1 764
Utdelning till aktieägare 0 0 0 2 000 0 1 000 800 0 0 460
Omsättning 115 442 113 247 362 038 306 238 244 497 157 004 95 949 64 681 61 507 43 573
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 44 42 91 85 54 44 31 26 22 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 572 2 686 3 945 3 545 4 503 3 561 3 089 2 488 2 793 3 352
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 703 685 777 671 671 582 598 562 520 479
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 9 955 7 159 -24 635 -3 010 -2 635 3 739 5 894 -2 173 2 774 2 455
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,32% -68,57% 19,12% 23,92% 55,21% 63,64% 48,03% 5,28% 40,99% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 28,46% 21,45% -64,86% 14,90% -4,73% 22,87% 24,49% -24,92% 20,26% 38,84%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,57% 6,03% -6,97% 3,87% -1,17% 5,18% 6,11% -3,35% 4,56% 5,64%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 39,43% 35,47% 13,24% 22,98% 14,89% 21,85% 28,36% 23,77% 27,61% 25,23%
Rörelsekapital/omsättning 10,65% 3,12% -0,15% 7,01% 2,38% 7,28% 6,21% 3,10% 6,98% 5,93%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,04% 39,74% 19,67% 28,25% 14,55% 34,35% 25,56% 24,57% 28,93% 38,38%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 168,02% 118,44% 98,23% 137,93% 111,31% 149,62% 134,21% 130,61% 145,34% 152,04%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2019 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!