Visa allt om Tandläkarvård i Gylle AB
Visa allt om Tandläkarvård i Gylle AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 7 874 7 225 7 662 7 593 8 282 6 800 7 450 5 564 4 124 4 105
Övrig omsättning 75 38 189 272 367 209 - - 12 -
Rörelseresultat (EBIT) -302 22 -239 -132 377 -216 534 380 325 376
Resultat efter finansnetto -350 0 -286 -182 322 -251 503 338 262 315
Årets resultat -55 1 9 -82 52 26 216 129 91 54
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 841 1 753 1 432 1 999 2 223 1 530 2 191 1 994 1 621 1 253
Omsättningstillgångar 378 562 483 835 912 734 440 642 772 644
Tillgångar 2 219 2 315 1 915 2 834 3 136 2 265 2 631 2 636 2 393 1 897
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 147 202 201 192 274 221 326 230 191 178
Obeskattade reserver 0 294 299 624 724 477 771 568 413 285
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 361 1 194 671 1 152 1 263 659 896 1 142 1 171 908
Kortfristiga skulder 711 625 744 866 875 907 638 696 617 525
Skulder och eget kapital 2 219 2 315 1 915 2 834 3 136 2 265 2 631 2 636 2 393 1 897
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 358 514 591 565 514 395
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 0
Löner till övriga anställda 3 540 3 182 3 444 3 270 2 987 2 307 1 757 1 059 741 722
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - 0
Sociala kostnader 1 527 1 376 1 667 1 682 1 685 1 232 960 743 665 476
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 130 120 90 78
Omsättning 7 949 7 263 7 851 7 865 8 649 7 009 7 450 5 564 4 136 4 105
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 10 10 10 10 10 7 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 716 723 766 759 828 680 1 064 1 113 825 821
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 469 468 528 507 512 419 494 477 395 324
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 171 403 328 490 894 255 1 148 844 710 751
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,98% -5,70% 0,91% -8,32% 21,79% -8,72% 33,90% 34,92% 0,46% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -13,61% 0,99% -12,32% -4,48% 12,12% -9,49% 20,33% 14,98% 13,79% 19,82%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -3,84% 0,32% -3,08% -1,67% 4,59% -3,16% 7,18% 7,10% 8,00% 9,16%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 80,06% 84,93% 84,80% 82,98% 83,52% 80,66% 77,21% 74,82% 82,57% 75,30%
Rörelsekapital/omsättning -4,23% -0,87% -3,41% -0,41% 0,45% -2,54% -2,66% -0,97% 3,76% 2,90%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 6,62% 18,63% 22,67% 23,00% 25,75% 25,28% 33,99% 24,24% 20,41% 20,20%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 53,16% 89,92% 64,92% 96,42% 104,23% 80,93% 68,97% 92,24% 125,12% 122,67%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...