Visa allt om BRH1 Plåtslageri AB
Visa allt om BRH1 Plåtslageri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-12
Nettoomsättning 10 884 10 517 6 688 6 929 5 859 5 704 7 057 3 492 2 771 5 930
Övrig omsättning 72 54 - - - 18 56 15 27 12
Rörelseresultat (EBIT) -119 46 40 -23 -45 364 118 108 66 149
Resultat efter finansnetto -176 1 16 -38 -37 341 118 0 17 102
Årets resultat -119 0 8 -19 3 185 61 5 21 55
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 140 211 62 128 194 142 315 314 426 544
Omsättningstillgångar 1 666 2 364 2 203 1 386 1 937 1 615 1 470 729 761 1 058
Tillgångar 1 806 2 575 2 265 1 514 2 131 1 757 1 785 1 043 1 187 1 603
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 301 420 420 412 432 428 243 182 177 156
Obeskattade reserver 0 43 58 58 77 119 32 0 10 25
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 8 162 205 334
Kortfristiga skulder 1 504 2 112 1 787 1 044 1 623 1 210 1 502 699 794 1 087
Skulder och eget kapital 1 806 2 575 2 265 1 514 2 131 1 757 1 785 1 043 1 187 1 603
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 513 1 670 1 395 1 870 1 605 1 135 1 166 627 340 951
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 450 468 395 362 421 346 327 193 120 294
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 10 956 10 571 6 688 6 929 5 859 5 722 7 113 3 507 2 798 5 942
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 628 2 103 1 338 1 386 1 172 1 141 1 411 698 554 1 186
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 666 462 387 427 452 339 336 190 100 272
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -48 97 106 43 58 518 291 247 199 240
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,49% 57,25% -3,48% 18,26% 2,72% -19,17% 102,09% 26,02% -53,27% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -6,20% 1,79% 1,77% -0,79% -1,41% 21,29% 7,11% 10,45% 5,56% 9,30%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,03% 0,44% 0,60% -0,17% -0,51% 6,56% 1,80% 3,12% 2,38% 2,51%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 36,45% 32,12% 45,25% 48,33% 57,74% 59,22% 40,00% 59,56% 44,57% 47,49%
Rörelsekapital/omsättning 1,49% 2,40% 6,22% 4,94% 5,36% 7,10% -0,45% 0,86% -1,19% -0,49%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 16,67% 17,61% 20,54% 30,04% 22,94% 29,35% 14,93% 17,45% 15,52% 10,85%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 65,23% 61,93% 113,99% 125,67% 96,49% 122,31% 94,74% 99,28% 91,44% 92,82%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2007 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...