Visa allt om Pump och Brunnsteknik i Kungälv AB
Visa allt om Pump och Brunnsteknik i Kungälv AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 17 660 16 688 15 070 13 185 15 211 16 260 15 491 14 377 9 034 6 863
Övrig omsättning 152 - - 500 41 - - - - 1
Rörelseresultat (EBIT) 1 013 1 977 1 294 1 061 2 033 2 331 1 376 1 249 1 017 263
Resultat efter finansnetto 1 002 1 945 1 275 1 073 2 043 2 375 1 296 1 194 1 001 252
Årets resultat 551 1 596 747 807 1 118 1 308 953 879 715 179
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 127 190 260 19 37 58 34 47 36
Omsättningstillgångar 6 697 8 231 6 825 7 052 6 812 5 378 5 016 4 860 3 101 2 513
Tillgångar 6 697 8 358 7 015 7 312 6 831 5 415 5 074 4 894 3 148 2 548
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 494 2 942 1 346 3 099 3 792 3 175 2 267 1 714 1 135 419
Obeskattade reserver 1 609 1 339 1 456 1 146 1 117 603 6 5 6 2
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 50 150 350
Kortfristiga skulder 3 595 4 077 4 212 3 066 1 921 1 639 2 801 3 125 1 857 1 777
Skulder och eget kapital 6 697 8 358 7 015 7 312 6 831 5 415 5 074 4 894 3 148 2 548
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 525 514 571 462 344
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 254 1 173 1 235 966 245 30 0 62 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 559 557 512 305 372 317 318 275 144
Utdelning till aktieägare 0 2 000 0 2 500 1 500 500 400 400 300 0
Omsättning 17 812 16 688 15 070 13 685 15 252 16 260 15 491 14 377 9 034 6 864
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 887 5 563 5 023 4 395 7 606 8 130 7 746 14 377 9 034 6 863
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 682 613 584 588 663 551 434 839 804 495
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 013 2 040 1 365 1 128 2 051 2 352 1 397 1 262 1 030 267
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,82% 10,74% 14,30% -13,32% -6,45% 4,96% 7,75% 59,14% 31,63% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,19% 23,70% 18,57% 14,72% 29,92% 43,93% 27,26% 25,62% 32,56% 10,91%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,76% 11,87% 8,65% 8,16% 13,44% 14,63% 8,93% 8,72% 11,35% 4,05%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 29,97% 30,24% 27,92% 25,22% 24,84% 24,07% 18,07% 17,17% 24,51% 15,43%
Rörelsekapital/omsättning 17,57% 24,89% 17,34% 30,23% 32,15% 23,00% 14,30% 12,07% 13,77% 10,72%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,05% 47,70% 35,38% 54,61% 67,56% 66,84% 44,77% 35,10% 36,19% 16,50%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 82,95% 122,88% 86,82% 142,37% 235,71% 197,07% 128,74% 103,68% 91,44% 74,68%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...