Visa allt om Tuismitheoir AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Nettoomsättning 663 178 367 054 312 232 291 954 237 337 236 339 234 125 215 958 223 615 198 504
Övrig omsättning 11 041 14 172 3 167 1 611 2 007 2 451 1 952 2 822 3 579 2 053
Rörelseresultat (EBIT) 16 085 4 231 3 300 4 357 7 766 6 563 6 695 4 394 4 804 5 132
Resultat efter finansnetto 15 908 3 940 3 129 4 154 7 623 6 421 6 564 4 259 4 714 5 037
Årets resultat 12 593 2 841 2 393 3 194 5 925 4 998 5 107 3 306 3 462 3 724
Balansräkningar (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 172 9 780 10 324 10 997 11 619 12 236 13 033 13 760 14 561 15 293
Omsättningstillgångar 90 952 92 052 84 530 74 343 72 804 63 351 59 668 52 788 53 048 47 974
Tillgångar 100 124 101 832 94 854 85 341 84 423 75 587 72 701 66 548 67 609 63 266
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 54 885 44 293 46 451 48 559 47 864 43 940 40 443 36 836 35 423 31 962
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 2 490 2 027 1 928 1 934 1 697 1 471 1 119 767 653 348
Långfristiga skulder 7 490 7 770 8 050 8 330 8 610 8 960 9 520 9 800 10 080 10 360
Kortfristiga skulder 35 259 47 742 38 425 26 518 26 252 21 217 21 619 19 146 21 454 20 597
Skulder och eget kapital 100 124 101 832 94 854 85 341 84 423 75 587 72 701 66 548 67 609 63 266
Löner & utdelning (tkr)
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
Löner till styrelse & VD 1 296 1 263 1 241 1 264 1 212 1 203 1 234 1 230 1 171 847
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 12 593 11 937 12 197 11 716 11 730 12 172 11 824 11 178 10 914 10 558
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 0 - - - - -
Sociala kostnader 5 032 4 737 5 309 5 079 5 239 5 091 4 854 4 633 4 576 4 500
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 674 219 381 226 315 399 293 565 239 344 238 790 236 077 218 780 227 194 200 557
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 20 21 26 27 30 32 35 37 33 36
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 33 159 17 479 12 009 10 813 7 911 7 386 6 689 5 837 6 776 5 514
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 959 870 736 689 616 596 523 471 518 452
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 16 820 4 983 4 060 5 113 8 547 7 410 7 547 5 253 5 651 5 976
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 80,68% 17,56% 6,95% 23,01% 0,42% 0,95% 8,41% -3,42% 12,65% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,07% 4,90% 3,60% 5,07% 9,20% 8,70% 9,36% 6,90% 7,57% 8,82%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,43% 1,36% 1,09% 1,48% 3,27% 2,78% 2,91% 2,13% 2,29% 2,81%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 5,61% 6,42% 10,12% 11,42% 13,35% 12,91% 12,90% 12,12% 11,87% 13,66%
Rörelsekapital/omsättning 8,40% 12,07% 14,77% 16,38% 19,61% 17,83% 16,25% 15,58% 14,13% 13,79%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,82% 43,50% 48,97% 56,90% 56,70% 58,13% 55,63% 55,35% 52,39% 50,52%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 157,83% 72,59% 115,77% 158,38% 172,21% 197,36% 172,71% 183,58% 164,14% 144,87%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Nettoomsättning 204 204 203 203 203 203 203 203 203 203
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -153 -1 125 -102 -110 32 46 83 56 3 19
Resultat efter finansnetto -153 -1 125 2 898 2 890 3 031 3 046 2 134 2 181 5 153 209
Årets resultat -153 -1 125 2 898 2 890 3 024 3 036 2 104 2 140 5 113 198
Balansräkningar (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 603 14 625 20 946 20 968 4 891 4 915 4 938 4 962 4 970 4 987
Omsättningstillgångar 410 542 343 1 925 17 610 16 572 15 045 14 420 14 236 9 068
Tillgångar 13 013 15 167 21 290 22 893 22 501 21 487 19 984 19 382 19 206 14 055
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 901 15 055 21 180 22 782 22 392 21 368 19 831 19 227 19 087 13 974
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 112 112 110 112 109 120 152 155 120 81
Skulder och eget kapital 13 013 15 167 21 290 22 893 22 501 21 487 19 984 19 382 19 206 14 055
Löner & utdelning (tkr)
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 0 0 0 - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 3 500 0 0 1 500 0 0 0
Omsättning 204 204 203 203 203 203 203 203 203 203
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -131 -1 103 -80 -87 55 69 106 74 19 35
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,00% 0,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,18% -7,42% 13,61% 12,62% 13,47% 14,18% 10,68% 11,25% 26,84% 1,49%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -75,00% -551,47% 1 427,59% 1 423,65% 1 493,60% 1 500,49% 1 051,72% 1 074,38% 2 538,92% 102,96%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 146,08% 210,78% 114,78% 893,10% 8 621,18% 8 104,43% 7 336,45% 7 027,09% 6 953,69% 4 427,09%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 99,14% 99,26% 99,48% 99,52% 99,52% 99,45% 99,23% 99,20% 99,38% 99,42%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 366,07% 483,93% 311,82% 1 718,75% 16 155,96% 13 810,00% 9 898,03% 9 303,23% 11 863,33% 11 195,06%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!