Visa allt om Tuismitheoir AB
Visa allt om Tuismitheoir AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
Nettoomsättning 291 954 237 337 236 339 234 125 215 958 223 615 198 504 229 407 208 445 203 926
Övrig omsättning 1 611 2 007 2 451 1 952 2 822 3 579 2 053 1 494 1 362 882
Rörelseresultat (EBIT) 4 357 7 766 6 563 6 695 4 394 4 804 5 132 7 429 7 348 10 987
Resultat efter finansnetto 4 154 7 623 6 421 6 564 4 259 4 714 5 037 6 836 6 470 11 715
Årets resultat 3 194 5 925 4 998 5 107 3 306 3 462 3 724 4 962 4 749 8 895
Balansräkningar (tkr)
2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 997 11 619 12 236 13 033 13 760 14 561 15 293 16 023 15 838 9 209
Omsättningstillgångar 74 343 72 804 63 351 59 668 52 788 53 048 47 974 45 427 43 988 44 713
Tillgångar 85 341 84 423 75 587 72 701 66 548 67 609 63 266 61 449 59 826 53 922
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 48 559 47 864 43 940 40 443 36 836 35 423 31 962 28 238 25 276 21 162
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 1 934 1 697 1 471 1 119 767 653 348 13 15 21
Långfristiga skulder 8 330 8 610 8 960 9 520 9 800 10 080 10 360 10 640 10 920 5 600
Kortfristiga skulder 26 518 26 252 21 217 21 619 19 146 21 454 20 597 22 559 23 615 27 140
Skulder och eget kapital 85 341 84 423 75 587 72 701 66 548 67 609 63 266 61 449 59 826 53 922
Löner & utdelning (tkr)
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Löner till styrelse & VD 1 264 1 212 1 203 1 234 1 230 1 171 847 833 520 388
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 11 716 11 730 12 172 11 824 11 178 10 914 10 558 11 607 10 510 10 244
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 5 079 5 239 5 091 4 854 4 633 4 576 4 500 4 701 4 061 3 903
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 293 565 239 344 238 790 236 077 218 780 227 194 200 557 230 901 209 807 204 808
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 27 30 32 35 37 33 36 35 31 30
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 10 813 7 911 7 386 6 689 5 837 6 776 5 514 6 554 6 724 6 798
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 689 616 596 523 471 518 452 501 502 489
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 113 8 547 7 410 7 547 5 253 5 651 5 976 8 196 7 884 11 501
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 23,01% 0,42% 0,95% 8,41% -3,42% 12,65% -13,47% 10,06% 2,22% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,07% 9,20% 8,70% 9,36% 6,90% 7,57% 8,82% 12,31% 12,41% 22,60%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,48% 3,27% 2,78% 2,91% 2,13% 2,29% 2,81% 3,30% 3,56% 5,98%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 11,42% 13,35% 12,91% 12,90% 12,12% 11,87% 13,66% 13,94% 14,07% 15,64%
Rörelsekapital/omsättning 16,38% 19,61% 17,83% 16,25% 15,58% 14,13% 13,79% 9,97% 9,77% 8,62%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 56,90% 56,70% 58,13% 55,63% 55,35% 52,39% 50,52% 45,95% 42,25% 39,25%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 158,38% 172,21% 197,36% 172,71% 183,58% 164,14% 144,87% 114,42% 141,83% 107,59%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
Nettoomsättning 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -110 32 46 83 56 3 19 -241 6 37
Resultat efter finansnetto 2 890 3 031 3 046 2 134 2 181 5 153 209 5 758 31 39
Årets resultat 2 890 3 024 3 036 2 104 2 140 5 113 198 5 758 1 28
Balansräkningar (tkr)
2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 20 968 4 891 4 915 4 938 4 962 4 970 4 987 5 003 5 020 5 111
Omsättningstillgångar 1 925 17 610 16 572 15 045 14 420 14 236 9 068 8 826 5 054 7 000
Tillgångar 22 893 22 501 21 487 19 984 19 382 19 206 14 055 13 830 10 073 12 111
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 22 782 22 392 21 368 19 831 19 227 19 087 13 974 13 777 10 019 12 018
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 112 109 120 152 155 120 81 53 55 93
Skulder och eget kapital 22 893 22 501 21 487 19 984 19 382 19 206 14 055 13 830 10 073 12 111
Löner & utdelning (tkr)
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 3 500 0 0 1 500 0 0 0 0 0 0
Omsättning 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -87 55 69 106 74 19 35 -225 22 52
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,62% 13,47% 14,18% 10,68% 11,25% 26,84% 1,49% 41,65% 0,31% 0,33%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1 423,65% 1 493,60% 1 500,49% 1 051,72% 1 074,38% 2 538,92% 102,96% 2 837,44% 15,27% 19,70%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 893,10% 8 621,18% 8 104,43% 7 336,45% 7 027,09% 6 953,69% 4 427,09% 4 321,67% 2 462,56% 3 402,46%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 99,52% 99,52% 99,45% 99,23% 99,20% 99,38% 99,42% 99,62% 99,46% 99,23%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 718,75% 16 155,96% 13 810,00% 9 898,03% 9 303,23% 11 863,33% 11 195,06% 16 652,83% 9 189,09% 7 526,88%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...