Visa allt om Premicare Timrå AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2014 är 16 månader.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 61 851 58 542 55 194 51 649 51 295 38 703 38 368 53 885 44 866 41 394
Övrig omsättning 4 408 239 0 0 0 0 1 219 128 0 79
Rörelseresultat (EBIT) 2 011 993 290 924 2 258 2 895 5 678 5 583 3 015 5 068
Resultat efter finansnetto 2 011 993 290 925 2 285 2 898 5 672 5 590 3 081 5 146
Årets resultat 2 1 1 0 5 26 1 563 38 19 90
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 839 889 584 183 755 819 1 554 3 013 2 765 2 892
Omsättningstillgångar 9 223 6 093 6 421 7 944 9 065 4 580 8 038 6 474 4 267 7 502
Tillgångar 10 062 6 982 7 005 8 127 9 820 5 399 9 592 9 488 7 032 10 394
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 655 653 652 651 650 645 2 120 557 519 500
Obeskattade reserver 10 86 62 54 56 39 42 60 93 245
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 1 502 746 447
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 9 396 6 243 6 291 7 423 9 114 4 715 7 430 7 369 5 674 9 201
Skulder och eget kapital 10 062 6 982 7 005 8 127 9 820 5 399 9 592 9 488 7 032 10 394
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 - - - - 1 132
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 14 073 13 752 12 385 10 588 11 856 11 100 10 012 15 886 15 084 12 477
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 5 685 5 465 4 841 4 290 4 646 3 977 3 854 6 683 6 939 4 155
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 66 259 58 781 55 194 51 649 51 295 38 703 39 587 54 013 44 866 41 473
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 36 32 29 27 26 26 25 27 33 36
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 718 1 829 1 903 1 913 1 973 1 489 1 535 1 996 1 360 1 150
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 484 479 512 523 609 525 510 876 679 513
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 206 1 128 371 982 2 281 2 911 5 687 5 686 3 325 5 381
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,65% 6,07% 6,86% 0,69% 32,53% 0,87% -28,80% 20,10% 8,39% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,99% 14,22% 4,14% 11,38% 23,28% 53,70% 59,21% 58,92% 44,06% 49,64%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,25% 1,70% 0,53% 1,79% 4,46% 7,49% 14,80% 10,37% 6,91% 12,47%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 39,43% 42,46% 43,08% 44,72% 47,58% 52,67% 61,12% 69,99% 68,87% 68,69%
Rörelsekapital/omsättning -0,28% -0,26% 0,24% 1,01% -0,10% -0,35% 1,58% -1,66% -3,14% -4,10%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 6,59% 10,31% 10,00% 8,53% 7,06% 12,51% 22,44% 6,36% 8,36% 6,55%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 98,16% 97,60% 102,07% 107,02% 99,46% 97,14% 108,18% 87,85% 75,20% 81,53%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!