Visa allt om Q-MATIC Group AB

Koncernredovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 525 224 574 715 566 000 561 809 529 831 492 736 495 213 447 787 488 432 507 328
Övrig omsättning 18 397 18 936 10 000 1 811 3 501 2 488 6 764 6 333 4 953 6 626
Rörelseresultat (EBIT) 28 372 -25 522 53 000 57 344 64 394 48 410 68 069 38 211 62 534 82 972
Resultat efter finansnetto -74 963 -133 285 -36 000 -7 112 3 484 -8 237 27 002 -13 314 32 075 44 310
Årets resultat -83 400 -137 329 -43 000 -8 215 -1 236 -12 049 18 298 -12 145 21 671 32 561
Balansräkningar (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 219 491 1 260 535 1 302 000 1 187 184 1 228 401 1 200 922 1 093 986 1 042 351 1 044 365 1 042 617
Omsättningstillgångar 262 706 265 705 274 000 247 588 243 928 227 831 225 766 225 448 250 394 284 075
Tillgångar 1 482 197 1 526 240 1 575 000 1 434 772 1 472 329 1 428 753 1 319 752 1 267 799 1 294 759 1 326 692
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 654 229 328 236 447 000 447 464 463 025 483 768 468 295 433 063 450 909 432 541
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 6 501 0 0 0 0 19 845 17 203
Långfristiga skulder 639 040 541 200 458 000 826 524 847 761 810 815 599 120 719 435 698 921 743 867
Kortfristiga skulder 188 928 656 805 670 000 154 283 161 543 134 170 252 337 115 301 125 084 133 081
Skulder och eget kapital 1 482 197 1 526 240 1 575 000 1 434 772 1 472 329 1 428 753 1 319 752 1 267 799 1 294 759 1 326 692
Löner & utdelning (tkr)
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
Löner till styrelse & VD 9 829 3 036 3 000 2 976 11 433 9 306 8 898 2 755 2 937 3 106
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 160 982 157 000 158 288 133 441 145 279 130 799 138 774 147 245 147 171
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - 0 - -
Sociala kostnader 36 605 46 313 72 000 49 494 44 774 40 056 37 646 34 706 35 569 34 731
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 543 621 593 651 576 000 563 620 533 332 495 224 501 977 454 120 493 385 513 954
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 196 209 292 302 275 - 270 286 311 317
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 680 2 750 1 938 1 860 1 927 - 1 834 1 566 1 571 1 600
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 237 1 006 795 698 690 - 657 616 597 584
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 57 159 -25 522 80 000 86 640 89 813 67 327 84 697 59 232 79 268 95 989
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -8,61% 1,54% 0,75% 6,04% 7,53% -0,50% 10,59% -8,32% -3,72% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,38% -1,45% 3,81% 4,19% 4,67% 4,54% 5,84% 3,21% 6,08% 7,02%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,71% -3,86% 10,60% 10,70% 12,96% 13,17% 15,57% 9,10% 16,11% 18,36%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 54,96% 55,35% 54,95% 55,77% 56,85% 57,24% 55,77% 54,27% 54,70% 54,72%
Rörelsekapital/omsättning 14,05% -68,05% -69,96% 16,61% 15,55% 19,01% -5,37% 24,60% 25,66% 29,76%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 44,14% 21,51% 28,38% 31,19% 31,45% 33,86% 35,48% 34,16% 34,83% 32,60%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 117,87% 34,72% 35,22% 136,86% 126,93% 138,69% 74,23% 168,52% 173,71% 176,45%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 3 3 660 4 350 3 278 3 567 4 279 4 328 3 147 3 547 2 507
Rörelseresultat (EBIT) -22 -7 145 -4 375 -5 890 -10 374 -5 849 -5 584 -4 878 -3 660 -5 852
Resultat efter finansnetto -145 -77 145 -81 665 -101 -60 355 -63 837 -912 -76 382 -92 -36 449
Årets resultat -127 -168 926 -431 -5 -979 45 -830 -31 697 -69 -26 515
Balansräkningar (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 707 1 312 666 1 382 252 1 380 798 1 380 950 1 381 260 1 379 900 1 378 446 1 409 605 1 408 211
Omsättningstillgångar 10 188 440 230 018 203 436 182 372 134 828 111 745 141 037 134 151 164 242
Tillgångar 1 717 1 501 106 1 612 270 1 584 234 1 563 322 1 516 088 1 491 645 1 519 483 1 543 756 1 572 453
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 086 773 094 940 320 940 751 937 606 937 084 934 407 935 236 966 933 967 002
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 587 46 001 418 119 622 573 601 675 555 369 402 798 557 866 556 697 580 888
Kortfristiga skulder 44 682 011 253 831 20 910 24 041 23 635 154 440 26 381 20 126 24 563
Skulder och eget kapital 1 717 1 501 106 1 612 270 1 584 234 1 563 322 1 516 088 1 491 645 1 519 483 1 543 756 1 572 453
Löner & utdelning (tkr)
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
Löner till styrelse & VD 3 - 2 978 2 976 4 534 3 383 3 776 675 2 937 3 106
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 - - - - - - - - -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 3 660 4 350 3 278 3 567 4 279 4 328 3 147 3 547 2 507
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 1 1 1 1 1 1 - 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 0 2 978 2 976 4 534 3 383 3 776 - 2 937 3 106
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -22 -7 145 -4 375 -5 890 -10 374 -5 849 -5 584 -4 878 -3 660 -5 852
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Rörelsekapital/omsättning - - - - - - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 63,25% 51,50% 58,32% 59,38% 59,98% 61,81% 62,64% 61,55% 62,64% 61,50%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 22,73% 27,63% 90,62% 972,91% 758,59% 570,46% 72,35% 534,62% 666,56% 668,66%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...