Visa allt om AJ Betonghåltagning AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 28 373 32 182 21 013 35 216 33 016 24 375 33 213 17 511 14 979 17 188
Övrig omsättning 217 352 245 499 1 520 756 1 385 58 0 677
Rörelseresultat (EBIT) -2 575 2 528 -1 141 3 546 4 373 -3 478 7 176 213 943 1 541
Resultat efter finansnetto -2 579 2 493 -1 214 3 479 4 223 -3 592 7 067 117 830 1 392
Årets resultat 0 1 219 1 1 038 1 370 -1 176 4 099 81 519 686
Balansräkningar (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 534 992 7 158 7 409 7 475 9 242 5 215 3 310 2 402 2 408
Omsättningstillgångar 12 062 13 372 8 965 12 007 10 761 6 399 12 484 4 862 5 162 4 240
Tillgångar 12 595 14 364 16 123 19 416 18 236 15 641 17 700 8 172 7 564 6 649
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 523 8 522 7 303 7 302 6 264 4 894 6 633 2 722 2 641 2 272
Obeskattade reserver 217 1 328 688 1 255 648 0 2 416 635 600 443
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 22 2 434 2 749 2 957 1 695 1 098 1 504 1 457 1 326
Kortfristiga skulder 3 856 4 491 5 699 8 109 8 366 9 051 7 552 3 311 2 866 2 608
Skulder och eget kapital 12 595 14 364 16 123 19 416 18 236 15 641 17 700 8 172 7 564 6 649
Löner & utdelning (tkr)
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 11 074 12 219 8 114 5 825 5 837
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 4 434 4 154 2 647 2 026 1 931
Utdelning till aktieägare 2 000 0 0 0 0 0 563 188 0 150
Omsättning 28 590 32 534 21 258 35 715 34 536 25 131 34 598 17 569 14 979 17 865
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 19 18 15 23 33 30 36 25 19 19
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 493 1 788 1 401 1 531 1 000 813 923 700 788 905
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 770 783 689 725 651 563 507 464 443 483
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -2 437 2 729 -877 4 090 4 983 -2 937 7 630 599 1 298 1 839
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -11,84% 53,15% -40,33% 6,66% 35,45% -26,61% 89,67% 16,90% -12,85% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -20,44% 17,75% -7,07% 18,26% 24,00% -22,24% 40,55% 2,62% 12,48% 23,18%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -9,08% 7,92% -5,43% 10,07% 13,25% -14,27% 21,61% 1,22% 6,30% 8,97%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 52,00% 64,25% 54,40% 71,41% 80,66% 77,28% 80,42% 78,53% 82,24% 75,29%
Rörelsekapital/omsättning 28,92% 27,60% 15,54% 11,07% 7,25% -10,88% 14,85% 8,86% 15,33% 9,49%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 69,01% 66,54% 48,62% 42,65% 37,12% 31,29% 48,12% 39,37% 40,76% 39,08%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 199,69% 217,21% 94,30% 114,22% 74,50% 40,60% 109,00% 79,46% 140,65% 123,77%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!