Visa allt om Dannemora Mineral Aktiebolag
Visa allt om Dannemora Mineral Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 475 666 137 293 3 131 44 863 5 957 2 866
Övrig omsättning - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -273 153 -228 310 -52 997 -51 938 -24 065 -27 262
Resultat efter finansnetto -400 664 -240 837 -118 160 -50 939 -23 413 -22 698
Årets resultat -400 664 -240 855 -118 176 -50 939 -23 413 -22 698
Balansräkningar (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 149 312 1 169 296 670 084 186 715 141 592 86 850
Omsättningstillgångar 91 603 207 188 667 288 232 765 64 371 153 529
Tillgångar 1 240 915 1 376 484 1 337 372 419 480 205 963 240 379
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 60 185 273 719 406 209 379 687 184 945 208 358
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 242 0
Långfristiga skulder 954 389 941 929 800 039 13 000 13 000 13 000
Kortfristiga skulder 226 341 160 836 131 123 26 793 7 776 19 021
Skulder och eget kapital 1 240 915 1 376 484 1 337 372 419 480 205 963 240 379
Löner & utdelning (tkr)
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 2 263 3 421 3 054 2 449 5 680 6 297
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda 46 786 19 893 11 645 7 441 2 740 2 582
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader 19 042 14 321 7 444 4 510 4 013 3 688
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0
Omsättning 475 666 137 293 3 131 44 863 5 957 2 866
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 96 63 20 14 13 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 955 2 179 157 3 205 458 205
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 741 769 1 049 883 760 683
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -154 896 -194 586 -49 916 -50 808 -23 567 -25 348
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 246,46% 4 284,96% -93,02% 653,11% 107,85% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -21,80% -12,72% -2,46% -12,14% -11,35% -9,43%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -56,86% -127,57% -1 052,76% -113,48% -392,41% -791,31%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -28,33% 33,76% 17 124,40% 459,11% 950,06% 4 693,23%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 4,85% 19,89% 30,37% 90,51% 89,80% 86,68%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 26,77% 116,23% 502,70% 868,75% 827,82% 807,16%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Nettoomsättning 27 822 19 834 5 817 4 293 2 388 2 380 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -45 669 -24 691 -19 747 -11 609 -9 406 -10 168 -11 835 -2 754 -96
Resultat efter finansnetto -149 319 -67 121 -156 201 -9 920 -8 358 -4 276 -10 174 -2 630 -96
Årets resultat -149 319 -67 121 -156 201 -9 920 -8 358 -22 664 -10 174 -2 630 -96
Balansräkningar (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 265 271 23 815 23 198 19 217 15 713 12 877 23 294 6 061 124
Omsättningstillgångar 923 334 1 055 412 1 128 513 363 482 171 555 199 153 64 519 10 165 1 105
Tillgångar 1 188 605 1 079 227 1 151 711 382 699 187 268 212 030 87 813 16 226 1 230
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 195 841 158 029 321 595 379 749 184 981 208 392 82 668 13 103 1 104
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 892 398 881 190 799 687 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 100 366 40 008 30 429 2 950 2 287 3 638 5 145 3 124 126
Skulder och eget kapital 1 188 605 1 079 227 1 151 711 382 699 187 268 212 030 87 813 16 226 1 230
Löner & utdelning (tkr)
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12 2006-12 2005-12
Löner till styrelse & VD 2 263 3 389 3 054 2 449 2 718 2 554 4 559 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 6 423 5 501 3 654 3 327 0 0 1 822 410 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 3 788 4 287 3 536 2 170 1 695 1 074 1 842 136 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 27 822 19 834 5 817 4 293 2 388 2 380 0 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 9 5 3 3 2 8 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 091 2 204 1 163 1 431 796 1 190 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 581 1 445 2 076 1 914 1 457 1 307 428 - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -41 368 -22 879 -17 132 -10 921 -9 277 -8 533 -11 465 -2 738 -96
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 40,27% 240,97% 35,50% 79,77% 0,34% - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,44% 3,63% 0,48% -2,59% -4,46% -2,02% - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -61,72% 197,31% 94,24% -231,05% -349,79% -179,54% - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - - -
Rörelsekapital/omsättning 2 957,98% 5 119,51% 18 877,15% 8 398,14% 7 088,27% 8 214,92% - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 16,48% 14,64% 27,92% 99,23% 98,78% 98,28% 94,14% 80,75% 89,76%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 919,97% 2 638,00% 3 708,68% 12 321,42% 7 501,31% 5 474,24% 1 254,01% 325,38% 876,98%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2005 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...