Visa allt om Bliq AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 93 040 102 392 81 091 44 883 32 970 26 939 17 955 7 723 4 519 630
Övrig omsättning 2 749 1 998 0 723 846 722 752 598 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 39 482 53 173 39 944 19 099 15 454 9 013 7 212 2 705 1 532 -357
Resultat efter finansnetto 25 345 35 434 28 131 13 773 10 019 5 006 5 161 1 952 1 521 -359
Årets resultat 16 001 26 212 16 341 7 971 6 667 2 906 3 001 1 170 1 450 -359
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 39 496 5 058 4 461 4 555 3 365 3 588 1 652 1 041 500 84
Omsättningstillgångar 330 288 353 676 270 130 139 872 81 283 40 771 23 618 11 687 3 899 518
Tillgångar 369 784 358 734 274 591 144 427 84 648 44 359 25 270 12 728 4 399 602
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 157 824 124 767 57 185 45 963 36 800 10 224 7 818 1 799 629 -822
Obeskattade reserver 22 004 16 991 15 010 7 910 4 415 3 015 1 750 450 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 28 400 9 000 81 850 20 765 16 460 6 000 0 5 916 3 433 745
Kortfristiga skulder 161 556 207 975 120 546 69 789 26 973 25 120 15 700 4 562 337 678
Skulder och eget kapital 369 784 358 734 274 591 144 427 84 648 44 359 25 270 12 728 4 399 602
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 2 276 2 151 - - 0 - 648 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 11 655 8 444 8 378 - 3 408 2 682 1 002 1 049 181 86
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - 0
Sociala kostnader 4 588 4 104 2 632 - 1 081 727 446 306 33 27
Utdelning till aktieägare 11 152 0 5 000 5 118 0 5 000 0 0 0 0
Omsättning 95 789 104 390 81 091 45 606 33 816 27 661 18 707 8 321 4 519 630
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 27 22 19 12 9 6 4 3 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 446 4 654 4 268 3 740 3 663 4 490 4 489 2 574 4 519 630
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 771 737 709 757 570 550 565 454 214 113
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 41 832 54 897 41 414 20 251 16 522 9 658 7 574 2 918 1 658 -355
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -9,13% 26,27% 80,67% 36,13% 22,39% 50,04% 132,49% 70,90% 617,30% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,77% 14,82% 14,55% 13,24% 18,27% 20,33% 28,57% 21,25% 34,83% -59,30%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 42,82% 51,93% 49,28% 42,62% 46,91% 33,48% 40,21% 35,03% 33,90% -56,67%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 90,95%
Rörelsekapital/omsättning 181,35% 142,30% 184,46% 156,15% 164,73% 58,10% 44,10% 92,26% 78,82% -25,40%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,32% 38,47% 25,09% 36,10% 47,54% 28,35% 36,34% 16,89% 14,30% -136,54%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 204,44% 170,06% 224,09% 200,42% 301,35% 162,30% 150,43% 256,18% 1 156,97% 76,40%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!