Visa allt om Krima Turism AB
Visa allt om Krima Turism AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 1 336 3 048 3 134 2 843 2 648 2 801 3 851 2 343 1 912
Övrig omsättning 2 885 47 94 - 6 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -51 337 386 -135 107 -29 109 77 -19 -324
Resultat efter finansnetto -55 329 369 -145 87 -45 91 51 -44 -335
Årets resultat -55 248 297 -145 83 -45 91 51 -44 -216
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 32 62 85 124 203 225 290 282
Omsättningstillgångar 268 572 779 670 496 343 521 509 179 175
Tillgångar 268 572 811 732 581 467 723 734 469 458
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 100 365 348 51 196 113 199 107 56 100
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 23 22 32 55 54 64 77 85
Kortfristiga skulder 168 207 441 660 353 298 471 563 336 272
Skulder och eget kapital 268 572 811 732 581 467 723 734 469 458
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 34 240 226 265 254
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 730 853 953 677 586 424 481 67 150
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader - 158 164 190 151 147 141 183 99 104
Utdelning till aktieägare 0 125 230 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 2 221 3 095 3 228 2 843 2 654 2 801 3 851 2 343 1 912
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 2 4 5 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 668 762 627 948 883 934 1 284 781 637
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 443 232 241 286 261 236 280 142 176
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -51 337 417 -98 146 43 212 211 67 -249
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% -56,17% -2,74% 10,24% 7,36% -5,46% -27,27% - 22,54% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - 58,92% 47,60% -18,44% 18,42% -6,21% 15,08% 10,49% -3,84% -70,52%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - 25,22% 12,66% -4,31% 3,76% -1,10% 3,89% 2,00% -0,77% -16,89%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 80,24% 85,14% 85,77% 88,25% 87,69% 86,11% 86,89% 83,10% 82,06%
Rörelsekapital/omsättning - 27,32% 11,09% 0,32% 5,03% 1,70% 1,79% -1,40% -6,70% -5,07%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 37,31% 63,81% 42,91% 6,97% 33,73% 24,20% 27,52% 14,58% 11,94% 21,83%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 159,52% 276,33% 169,16% 96,06% 130,88% 102,01% 103,40% 84,55% 53,27% 64,34%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...