Visa allt om PW Sweden AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 4 555 1 804 820 892 753 409 1 060 1 060 904 869
Övrig omsättning 168 202 17 338 84 116 54 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 670 449 -19 223 1 -275 -2 230 55 116
Resultat efter finansnetto 400 395 -57 189 -42 -305 -11 222 40 113
Årets resultat 78 78 36 83 -42 -154 89 96 22 3
Balansräkningar (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 517 5 616 1 850 1 187 1 186 1 419 309 503 437 453
Omsättningstillgångar 1 075 1 608 93 124 157 88 398 261 221 301
Tillgångar 6 591 7 225 1 943 1 310 1 343 1 507 706 764 658 754
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 641 563 186 190 106 108 263 204 222 220
Obeskattade reserver 595 295 0 105 0 0 151 289 174 164
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 584 4 316 1 163 601 974 1 116 224 211 216 382
Kortfristiga skulder 1 772 2 050 594 414 262 283 70 60 46 -12
Skulder och eget kapital 6 591 7 225 1 943 1 310 1 343 1 507 706 764 658 754
Löner & utdelning (tkr)
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 - - - - - - 255
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 - 57 201 381 357 288 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 - 56 81 151 151 139 83
Utdelning till aktieägare 0 0 0 40 0 0 0 30 50 20
Omsättning 4 723 2 006 837 1 230 837 525 1 114 1 060 904 869
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 555 1 804 820 892 753 409 1 060 1 060 904 869
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 172 146 9 173 125 308 665 696 597 467
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 457 833 309 435 226 -112 148 269 152 132
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 152,49% 120,00% -8,07% 18,46% 84,11% -61,42% 0,00% 17,26% 4,03% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,17% 6,21% -0,98% 17,02% 0,07% -18,25% -0,28% 30,10% 8,36% 15,38%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,71% 24,89% -2,32% 25,00% 0,13% -67,24% -0,19% 21,70% 6,08% 13,35%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 57,80% 70,73% 66,71% 70,18% 73,31% 84,60% 88,02% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -15,30% -24,50% -61,10% -32,51% -13,94% -47,68% 30,94% 18,96% 19,36% 36,02%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 16,77% 10,98% 9,57% 20,76% 7,89% 7,17% 53,93% 54,58% 53,23% 45,21%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 60,67% 78,44% 15,66% 29,95% 59,92% 31,10% 568,57% 435,00% 480,43% -

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...