Visa allt om Base Media Sverige AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Nettoomsättning 1 053 1 024 1 034 1 091 1 159 1 638 1 479 1 443 1 682 2 029
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 13 15 158
Rörelseresultat (EBIT) 150 101 111 136 80 279 195 121 91 23
Resultat efter finansnetto 150 121 109 135 80 277 195 121 91 23
Årets resultat 115 98 84 114 142 161 114 65 51 29
Balansräkningar (tkr)
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 25 25 25 27 5 8 11 7 0 102
Omsättningstillgångar 409 391 369 504 656 767 695 502 487 608
Tillgångar 434 416 394 531 661 775 706 509 487 710
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 218 202 185 229 302 311 250 186 151 264
Obeskattade reserver 0 0 0 0 70 172 102 53 22 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 216 214 210 302 289 292 354 270 314 447
Skulder och eget kapital 434 416 394 531 661 775 706 509 487 710
Löner & utdelning (tkr)
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
Löner till styrelse & VD - - - - - 373 329 328 324 540
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 396 321 329 323 320 425
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 168 273 256 242 247 375
Utdelning till aktieägare 110 100 80 128 187 150 50 50 30 163
Omsättning 1 053 1 024 1 034 1 091 1 159 1 638 1 479 1 456 1 697 2 187
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 053 1 024 1 034 1 091 1 159 819 740 722 841 676
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 594 627 592 571 521 468 468 452 454 448
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 150 101 113 139 83 282 198 122 93 39
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,83% -0,97% -5,22% -5,87% -29,24% 10,75% 2,49% -14,21% -17,10% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 34,56% 29,09% 28,17% 25,61% 12,10% 36,00% 27,62% 23,77% 18,89% 3,24%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,25% 11,82% 10,74% 12,47% 6,90% 17,03% 13,18% 8,39% 5,47% 1,13%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,53% 99,80% 99,03% 95,97% 96,89% 97,50% 96,42% 92,03% 92,45% 93,15%
Rörelsekapital/omsättning 18,33% 17,29% 15,38% 18,52% 31,67% 29,00% 23,06% 16,08% 10,29% 7,93%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 50,23% 48,56% 46,95% 43,13% 53,95% 57,44% 46,68% 44,22% 34,34% 37,18%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 189,35% 182,71% 175,71% 166,89% 226,99% 262,67% 196,33% 185,93% 155,10% 136,02%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...