Visa allt om HelpHero AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 31 678 21 473 22 163 22 051 22 644 19 792 21 415 21 029 20 283 11 150
Övrig omsättning 2 115 2 879 1 553 55 101 0 0 0 87
Rörelseresultat (EBIT) 4 817 4 047 1 243 3 751 6 862 3 842 2 961 3 099 1 703 2 124
Resultat efter finansnetto 4 739 3 896 2 364 3 697 6 963 4 187 3 248 2 919 1 886 2 157
Årets resultat 2 735 2 451 -136 826 3 102 1 703 1 507 469 1 705 1 583
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 875 1 778 1 572 2 020 1 551 888 382 1 500 3 218 2 843
Omsättningstillgångar 12 036 8 612 11 853 11 752 11 775 8 050 8 768 7 847 5 703 5 482
Tillgångar 15 911 10 390 13 425 13 772 13 326 8 939 9 150 9 347 8 921 8 325
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 909 4 174 7 663 7 798 6 972 3 870 2 967 1 460 2 390 1 986
Obeskattade reserver 2 090 870 0 0 0 0 0 0 66 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 449 298 168 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 62 61 60 419
Kortfristiga skulder 6 912 5 347 5 763 5 973 6 354 5 069 5 673 7 528 6 237 5 921
Skulder och eget kapital 15 911 10 390 13 425 13 772 13 326 8 939 9 150 9 347 8 921 8 325
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
Löner till styrelse & VD 1 760 1 254 1 203 1 084 1 137 1 230 - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 6 899 3 869 3 627 3 076 2 263 3 617 6 170 5 773 5 898 2 513
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 2 278 1 477 1 546 1 320 1 076 1 014 1 921 1 788 1 897 888
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 800 0 0 0
Omsättning 33 793 24 352 22 164 22 604 22 699 19 893 21 415 21 029 20 283 11 237
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 18 13 13 12 10 13 13 12 12 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 760 1 652 1 705 1 838 2 264 1 522 1 647 1 752 1 690 1 014
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 626 516 502 466 447 430 643 638 658 317
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 824 4 053 1 249 3 757 6 868 3 842 2 964 3 102 1 706 2 126
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 47,52% -3,11% 0,51% -2,62% 14,41% -7,58% 1,84% 3,68% 81,91% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 30,31% 39,00% 17,65% 27,24% 52,26% 46,84% 35,51% 33,16% 21,37% 26,20%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,23% 18,87% 10,69% 17,02% 30,75% 21,16% 15,17% 14,74% 9,40% 19,56%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 56,48% 57,89% 61,05% 68,47% 67,53% 73,15% 69,27% 71,17% 75,68%
Rörelsekapital/omsättning 16,18% 15,21% 27,48% 26,21% 23,94% 15,06% 14,45% 1,52% -2,63% -3,94%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,67% 46,70% 57,08% 56,62% 52,32% 43,29% 32,43% 15,62% 27,34% 23,86%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 174,13% 161,06% 205,67% 196,75% 185,32% 158,81% 154,56% 104,24% 91,44% 92,59%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2020 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2011 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...