Visa allt om Isobar Sweden AB
Visa allt om Isobar Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 95 155 72 641 50 247 41 767 37 358 32 392 28 281 18 073 79 424 80 101
Övrig omsättning 140 61 28 37 - - 3 1 528 42 32
Rörelseresultat (EBIT) 7 917 2 331 15 -1 654 6 208 8 356 7 701 1 809 8 038 7 685
Resultat efter finansnetto 7 884 2 310 18 -1 643 6 317 8 553 7 738 1 888 8 944 8 284
Årets resultat 6 113 -300 -59 -1 324 4 625 6 240 10 506 1 361 4 642 4 363
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 024 944 513 488 558 539 447 356 349 277
Omsättningstillgångar 37 667 34 562 20 163 20 980 13 392 15 369 10 632 19 346 32 752 38 940
Tillgångar 38 691 35 506 20 676 21 468 13 950 15 908 11 079 19 702 33 101 39 217
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 053 7 940 8 240 8 299 8 454 8 546 6 727 6 908 14 090 9 448
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 6 624 6 680 4 364
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 24 638 27 566 12 436 13 169 5 496 7 362 4 352 6 170 12 331 25 405
Skulder och eget kapital 38 691 35 506 20 676 21 468 13 950 15 908 11 079 19 702 33 101 39 217
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 1 387 582 0 0 973 929 1 420 960
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - 250 0 - 0
Löner till övriga anställda - 17 782 12 769 12 263 11 414 5 688 3 951 5 287 3 045 2 283
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - 0 - 0
Sociala kostnader - 7 483 5 340 4 727 4 368 2 086 1 752 2 223 1 555 1 170
Utdelning till aktieägare 4 253 0 0 0 0 0 0 0 6 958 0
Omsättning 95 295 72 702 50 275 41 804 37 358 32 392 28 284 19 601 79 466 80 133
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 35 35 26 23 26 13 9 11 9 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 719 2 075 1 933 1 816 1 437 2 492 3 142 1 643 8 825 11 443
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 832 752 869 808 609 626 783 799 697 649
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 237 2 643 232 -1 428 6 506 8 522 7 823 1 929 8 147 7 746
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 30,99% 44,57% 20,30% 11,80% 15,33% 14,54% 56,48% -77,24% -0,85% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,46% 6,57% 0,10% -7,61% 45,35% 53,78% 69,86% 9,59% 27,29% 21,16%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,32% 3,21% 0,04% -3,91% 16,93% 26,41% 27,37% 10,46% 11,37% 10,36%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 65,84% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 13,69% 9,63% 15,38% 18,70% 21,14% 24,72% 22,21% 72,90% 25,71% 16,90%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,32% 22,36% 39,85% 38,66% 60,60% 53,72% 60,72% 59,84% 57,10% 32,10%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 152,88% 125,38% 142,70% 154,25% 240,87% 188,71% 244,30% 313,55% 265,61% 153,28%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...